HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 4

JPEG (Deze pagina), 699.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

^
Anw. 6.
Ook zal door de leden dezer Commissie uit hun
midden worden verkozen: een Boekhouder, die den
­ naam van Algemeenen Boekhouder zal dragen. In-
, dien namelijk een daartoe geschikt persoon in hun
midden zal worden gevonden, Mogt zulks het geval
niet zijn, zoo zal de Voorzitter het regt hebben,
om een persoon die hem geschikt en bekwaam zal
toeschijnen voor deze betrekking voor te dragen.
t Am`. 7.
Ook zal een der leden van de Hooi'd­Commissie
tot Magazç)`nmeester worden verkozen.
Am". 8.
Deze Commissie aldus te zamen gesteld, zal in het
algemeen, zoo veel de middelen onder haar bereik
zulks zullen toelaten , zich in hetl groot voorzien van
alle zoodanige levensmiddelen, die of bij algeheel
gemis van aardappelen, of bij al te groote duurte
derzelve deze kunnen vervangen. -­· Van deze levens-
middelen zal, op aanvrage vanwege de Sub­Commis­
sien aan deze tegen inkoopsprijs worden afgeleverd ,
wat zij verlangen, opdat door deze daarmede in
hare gemeenten gehandeld worde, zoo als zulks door
hierna te volgen bepalingen zalworden vastgesteld.-
Deze inkoopsprijs zal echter verhoogd worden met
de kosten van transport over de massa berekend. i
Ama 9.
De middelen, door welke deze Hoofd·Commissie
in staat zal worden gesteld, om zoodanige aankoo-
pen te doen , zullen haar door de Sub­Commissien
verstrekt moeten äworden uit de geldsommen, die
ingevolge hierna te omschrijven handelingen en maat-
regelen in hare bijzondere kassen zullen vloeijen.
Aar. 16.
Deze Hoofd Commissie, zal éénmaal in de Maand ·
vergaderen, ter plaatse Waar het Burgerlijk Bestuur
der gemeente is gevestigd, '
Aar. li.
Ook zal deze Commissie buitengewoon kunnen
vergaderen, indien daartoe bijzondere aanleiding