HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 3

JPEG (Deze pagina), 580.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

o · al wW`*‘·~,
CONCEPT - REGIJEMENT. '

VAN DE HOOFD­COMMISSIE.
Aacrrxm. 1.
In eene Burgerlijke Gemeente ten piatten lande,
tot vvelker ressort, meer dan ééne Kerkelijke Ge·
è meente behoort, zal eene Commissie worden opge-
t rigt, welke den naam draagt van {
j HOOFD­C()Ml/IISSIE VAN VOORZIENING.
Tj ‘ Aar. 2.
Deze Commissie stelt zich ten doel, om in den
j aanstaanden nood ten gevolge van het mislukken
der Aardappelen­oogstes, zoo veel mogelijk te
voorzien in de behoeften der Armen en der Arbei-
dende Klasse in de gemeenten op de wijze als
zulks door hierna te vermelden bepalingen duide-
lijk zal worden.
Aar. 3. ‘
Leden van deze Hooi`d­Commissie zijn, de Bur-
gemeester met den geheelen Gemeente­Kaad , aan wel-
ke zullen worden toegevoegd de Voorzitters en Boek-
,;, houders der Sub­Commissiën, hierna te vermelden.
ART. 4.
Indien er in zoodanige gemeente als Art. 1. is ver-
meld, zich ook eene Roomsch­Katholieke kerkelijke
gemeente bevindt, zal de Pastoor derzelve worden g
uitgenodigd , om in deze Hoofd­Commissie zitting en
aan derzelver Werkzaamheden deel te nemen.
Aatr. 5.
Voorzitter van deze Hoot'd.Commissie is de lïurgw
meester der gemeente; aan wien zal wo··iï<·.. at
voegd, een Onder­V0orzitter, om di-mx E, it ¤·«
tuele afwezigheid of vei·hiii<iex·izig te v«-rw: _,_.· i
zijne Werkzaamheden Waar te iiemen, êäme (Em? .
Voorzitter, zal door de leden der Commissie uit
hun midden worden verkozen.