HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 18

JPEG (Deze pagina), 686.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

‘ § If?
2 .
I8
j Aar. 61.
j Overeenkomstig alle de bovenstaande bepalingen j
zullen de Hoofd­Commissie en de Sub­Commissien
werkzaam blijven tot dat de algemeene nood voorbij
zal Wezen.
j Aar. 62. =
I Het tijdstip in vorenstaande Artikel vermeld geko·
men zijnde, zoo zullen de Sub­Commissiën er zich
op toeleggen, om zoo spoedig mogelijk algemeene l
rekening en verantwoording te doen aan de Hoofd- j
Commissie. 1
Am. 63.
­ i
· Deze rekening en verantwoording door de Hoofd-
Commissie aangehoord en goedgekeurd zijnde, zoo
zullen de Sub­Commissiën in de gemeenten waarin
zij ieder afzonderlijk werkzaam zijn geweest, we- F
derom eene algemeene vergaderingen bijeenroepen i
I van alle inschrijvers, om zich ook voor dezen, met
betrekking tot hunne gevoerde Administratie te ver- j
antwoorden. In deze vergadering zullen dan ook de I
i inschrijvers de schuldbekentenissen hun van wege de j
Commissie uitgereikt wederom inleveren en de daarop j
r verschuldigde gelden terug ontvangen.
u ART. ea. ä
Indien er na dit alles door gunstige zamenwerking
i van omstandigheden, bij de Commissie nog eenige
I gelden als batig saldo mogten overblijven, zal over
I het gebruik van dat geld in die zelfde algemeene l
i vergadering worden beraadslaagd.
Q Aar. 65.
I Indien er echter onverhoopt, of ten gevolge van ’
bijzonder ongunstige omstandigheden, of van gebrek
aan goede medewerking, bij de ingezetenen, een te
V kort mogt zijn ontstaan, zal het als dan aan de Sub-
Commissie worden opgedragen, om met de Hoofd-
i Commissie in welke al de leden van het burgerlijk
l . bestuur zitting hebben te beraadslagen, op welke
wijze dit te kort het best zal worden gedekt, /