HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 17

JPEG (Deze pagina), 740.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

17
bepaald. ··­Daartoe zoude het ook wenschelijk zijn,
dat alle ingezetenen zich verbonden om vooraf bij
het geven van vverk, aan de arbeiders te bedingen
en te bepalen, dat zij hun het vverkloon zullen uit-
betalen voor een gedeelte in geld, maar voor het
grootste gedeelte in briefjes op de Commissie. -Deze
briefjes zouden dan de Commissie het regt geven,
om desgevorderd daarop geld te vragen bij die in-
gezetenen , door Welke zulke briefjes zijn uitgereikt,
of zoude anders bij de algemeene rekening en ver-
antwoording in mindering kunnen strekken van het
aan den uitgever terug te geven renteloos voorschot,
indien hij daarvoor mogt hebben ingeschreven.
In Van alle zoodanige inkomende en uitgaande brief-
jes zal door den Boekhouder naauwkeurige aantee~
kening worden gehouden.
c. En eindelijk rekent de Commissie op de goede
en verstandige medewerking van alle ingezetenen,
zoodanig dat zij het allen armen en arbeiders, toch
ernstig op het hart zullen drukken, dat zij zich het
aller goedkoops de noodige levensmiddelen kunnen
aanschaffen. Wanneer zij zich tot dat einde bij de
Commissie van Voorziening vervoegen. ­­ Voorts dat
· alle meer gegoede en invloed hebbende ingezetenen
de armen en behoeftigen steeds met liefdelijken ernst
, vermanen, tot orde, rust en tevredenheid; alsmede
dat zij hun zooveel mogelijk een goed vertrouwen
zoeken in te boezemen, op de bedoelingen en Werk-
zaamheden der Commissie van Voorziening.
En eindelijk dat ook de vvinkelieren, aan niemand
anders, eenige levensmiddelen tegen inkoopsprijs
uitventen, dan alleen aan hen, die vooraf hebben
vertoond eene welbekende verklaring van wege de
Commissie dat de houder is geregtigd, om te deelen
in de voorregten en `voordeelen , welke de Commis.
sie aan de armen en arbeidenden in den nood vvenscht
te verschaffen. ­· Deze maatregel toch, is niet alleen
J noodzakelijk voor den goeden en geregelden gang
Q van zaken bij de Commissie, maar ook in het be-
lang der vvinkelieren.
ä
i