HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 16

JPEG (Deze pagina), 770.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

' l

bakker of winkelier, die met de Commissie mede-
werkt, die levensbehoeften zullen verkrijgen , welke
` op zoodanig briefje zijn vermeld en voor zoodanige
. som , als op hetzelve staat uitgedrukt.
Y Dergelijke briefjes of bons van den Boekhouder,
kunnen dan door den winkelier bij denzelven we-
derom als geld worden gestort, ter betaling van de
levensmiddelen welkeähij van de Commissie ter uit-
verkooping inrontvangst heeft genomen. (Vergelijk
ij Art, 55 en 56.)
l En zoodanige briefjes, door den Boekhouder van
het diaconie­bestuur ontvangen, zouden hem regt
l geven, om daarvoor maandelijks bij genoemd be-
l stuur, muntspeciën te ontvangen.-- Deze maatregel .~
il behoorlijk uitgevoerd, zoude bij de bu-itengewone
` bedeelingen, tot welke het armbestuu-r zich wel
l verpligt zal zien, eene goede som aan de kas der
Commissie doen toevloeijen ; waarmede zij de haar op-
gedragen werkzaamheden met het meest gegrond voor-
uitzigt op eenen goeden uitslag zou kunnen verrigten.
l 6. In de tweede plaats, rekent de Commissie
op de goede medewerking van alle weldoende en
welgezinde ingezetenen; hetzij dat deze hunne bij-
zondere weldadigheid niet zoo zeer hetoonen in het E
uitreiken van geld, als wel in briefjes op de Com-
m missie, op dezelfde wijze, als dit boven met be- ‘
¥ trekking tot het Diaconie~bestu-ur is uiteengezet; hetzij
dat allen in den aanstaanden winter aan den arbei-
ders zooveel mogelijk werk verschaffen , en dan daar-
van onmiddelijk kennis geven aan den Voorzitter of
ä den Boekhouder, daarbij tevens opgevende, voor
" welk een loon deze of geene arbeider bij.hem werk-
l zaam is. Dit toch moet dienen om te verhoeden
eensdeels, dat het Diaconie·bestuur niet onnodig en
al te veel worde bezwaard door hen, die het geld
hunner verdiensten op eene onbetamelijke wijze ver-
terende, van den algemeenen nood misbruik maken jv
l om ten koste der Diaconie te leven , en anderdeels, Y
dat de Commissie van Voorziening ni·et worde mis- {
Ԥ leid, zoodat zij onnoodig en al te veel op crediet
geven aan de arbeiders, zoo als zulks in Art. 51 is-
5
al