HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 15

JPEG (Deze pagina), 698.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

, _ V V hy _T“??~`*‘t>,§M
rfid ""‘"’ D ` ""
IS
zoo als boven is bepaald, mogten inschrijven, niet
bij magte zijn zoude om die voorgeschoten gelden
' terug te gevenj, zoo vertrouwt en verwacht zij,
dat zij:
B. In de tweede plaats zalworden ondersteund
door Vrg)`wz'ZZz2ge Gqfiezz.
Die giften verwacht zij:
a. In de eerste plaats van de Inschrgffvers.
Aan dezen zal daarom bij de Inschrijving worden
gevraagd of zij de som waarvoor zij `hebben inge-
schreven op zijn tijd in haar geheel terug verlangen,
dan wel of zij geneigd zijn om desgevorderd daar-
van een gedeelte ten algemeenen beste te geven en
~ wel hoe groot een gedeelte. In dit laatste geval,
zal hiervan aanstonds, behoorlijke aanteekening
worden gedaan op de lijst van Inschrijving en ook
melding gemaakt in de schuldbekentenis volgens Art.
58. e. van wege de Commissie aan elken Inschrij-
vers uit te reiken.
6. En in de tweede plaats, mag de Commissie
in zulk eene gemeente over welke een Heer of Vrouw
is gesteld, met regt van deze zulk een gift verwach-
ten. Tot dat einde zal dan ook de Voorzitterzoodra
de Commissie in functie getreden is, de noodige
stappen doen om in die hoop en verwachting niet
• te worden te leurgesteld; maar ook langs dezen
weg krachtdadig te worden ondersteund.
Am. 60.
C. En eindelijk hoopt en vertrouwt de Commis-
sie dat zij in hare werkzaamheden en in hare pogin-
gen ter bereiking van alle hare bedoelingen groote-
lijks zal worden ondersteund, door de verstandige
en goedwillige medewerking van alle ingezetenen.
Daartoe rekent zij
ez. In' de eerste plaats op het Dz`¢zc0m'­Bestuur.
Datzelve tocl1 zal worden uitgenoodigd, om zoo
veel zulks slechts eenigzins geschieden kan, briefjes
j af te geven op de Commissie of den Boekhouder
l derzelve; waarvoor de armen door hetzelve bedeeld
wederom een briefje zullen ontvangen van den
{ Boekhouder, op hetwelk zij bij eenen of anderen