HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 14

JPEG (Deze pagina), 727.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

14
Am. 58.
De gelden en middelen, waardoor de Commissie
j in staat zal worden gesteld, om aan dit doel haar ·
i instelling te beantwoorden en de bovengenoemde
v handelingen uit te rigten, zullen op de volgende
g wijze worden gevonden. »
A. Vooreerst door eene Vrçfwzïlzge Insekr;)'vz'vzg.
ez. Aan die Inschrijving nemen deel, allen die
1; tot de min of meer gegoede klasse van ingezetenen
V behooren, zoo wel uit barmhartigheid en algemeene
v menschenliefde als uit welbegrepen eigenbelang.
‘ 6. Een iegelijk schrijft in voor zoo groot een be­
· drag als zijne tijdelijke omstandigheden hem slechts
I eenigzins toelaten. t
f c. De som waarvoor wordt ingeschreven is niet
t geheel eene gift; maar slechts voor het grootste
jj gedeelte een renieloos voorse/zot, om dan wanneer
il de nood voorbij zal zijn en de Commissie na het vol-
brengen harer werkzaamheden, daartoe in staat zal
Ki wezen, of geheel of voor het grootste gedeelte aan
den Inschrijver te worden terug gegeven. (Vergelijk
i hiermede Art. 5*). zz.)
j d. Deze inschrijvingen- geschieden, of voor eene
1 som te betalen in geld, of voor zeker bedrag in
gï consumtive veldproduoten tegen zoodanigen prijs als
deze producten op de markt zullen gelden, ten tijde, •
dat zij aan de Commissie worden afgeleverd.
e. Aan hen die aan deze Inschrijving hebben deel
ik genomen zal van wege de Commissie worden uitge-
l reikt eene schuldbekentenis ten bedrage van zoodanige
E som , als waardoor de Inschrijving heeft plaats gehad.
ij Deze schuldbekentenis zal namens de Commissie
= door den Voorzitter en een Boekhouder worden on-
derteekend, en ten tijde dat de Commissie algemeene
en algeheele rekening en verantwoording doet, we·
V derom moeten ingeleverd worden, om daarop de
voorgeschoten gelden terug te ontvangen. ( Vergelijk
Q? ook hiermede Art, 59. a.) g
<§ Am. 59. I
gl', Daar echter de Commissie, indien zij geene andere
gelden ontving, dan die, waarvoor de ingezetenen i
l
èä.
el.