HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 13

JPEG (Deze pagina), 700.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

,!~«-- »» · -.T;e\R`
13
ren deelen kunnen, die naar hun vermogen zullen
bijdragen om der Commissie de noodige hulpmidde-
len te verschaffen, waarmede zij in staat moet
worden gesteld om het door haar beoogde doel te-
bereiken, om de wijze als hieronder nader zal wor-
den bekend gemaakt.
Axrr. 54.
Mogten de winkelieren overhoopt tot den maat-
regel in Art. 52 vermeld, niet willen medewerken,
dan zal de Commissie of één derzelve alleen met dien
uitverkoop belasten indien deze daartoe genegen zijn.
mogt op bovengeslelde voorwaarde, of anders, het
noodige berameu om zelfs zulk een uitverkoopen
; tegen inkoopprijs te bewerkstelligen, waarbij dan
de bovengenoemde pereents­gewijze belooning zou.
worden uitgespaard
Aar. 55.,
Indien echter de winkelieren tot bovengenoemde
allezins wenschelijke maatregel hunne medewerking,
verleenen willen, zoo zullen zij bij de Commissie
van alle de bij haar voorhanden zijnde levensmidde-
len het noodige kunnen verkrijgen , tegen afgifte van
een briefje van ontvangst, waarbij zij zich tevens
schuldig verklaren, voor zoodanige som als de door
hen overgenomen levensmiddelen der Commissie
, hebben gekost: de kosten van transport, enz. hier-
onder berekend.
Aar. 56.
Dit briefje van ontvangst en sehuldbekentenis zal
hun worden teruggegeven, zoodra zij bij de Com-
missie het geld gestort zullen hebben, hetwelk zij
voor de overgenomen levensmiddelen bij het uitver-
koopen hebben ontvangen, bij welke gelegenheid
hun tevens de hun competerende belooning zal wor-
den uitbetaald, en zij zich op nieuw wederom van
levensmiddelen kunnen voorzien op dezelfde wijze
als vroeger.
Aatr. 57.
Van alle deze uitgiften, ontvangsten en betalingen
zal aanstonds door den Boekhouder in opzettelijk
daartoe aangelegde boeken naauwkcurige aanteeke­
ning worden gehouden.
l
l