HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 12

JPEG (Deze pagina), 720.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

12
legenheid gegeven werden, om ook daarvoor de ver-
langde levensmiddelen tegen inkoopsprijs te verkrijgen.
ART. 50•
1 Ook zullen in ditzelfde voorregt deelen kunnen,
de arbeiders dezer Gemeente, die niet tot de door
het armbestuur bedeelden behooren, mits zich aan-
meldende met gereed geld, wanneer zij hier of
g daar werk mogen gevonden hebben en dus in de
j gelegenheid zijn gesteld om iets te verdienen. Ook
zullen hun levensmiddelen van wege de Commissie
worden verschaft, op vertoon en afgifte van zulke
briefjes als hierna ten hunnen aanzien vermeld zal-
len worden. ,
Am. 51.
il Mogten evenwel zoodanige arbeiders, voor eenen r
tijd geheel en al zijn buiten werk en zonder verdien-
sten, dan zullen hun door de Commissie levensmidt.
delen worden verschaft op orediet; maar alleen onder
deze voorwaarden ,_ dat zij op woord en trouw be-
loven en zich verbinden, om bij meerder werk en
minderen nood, de alzoo gemaakte schuld eerlijk
f· wederom af te doen.
Am. 52.
Opdat echter deze, handelingen der Commissie , niet
al te diep mogen ingrijpen in de belangen der nering
en winkeldoenden der gemeente, maar ook deze
ij daarvan nog eenig voordeel mogen trekken, zoo zal i
de Commissie met hen treden in gemeen overleg enhen
uitnodigen, om van de Commissie de bij haar voor-
l handen zijnde levensmiddelen op te doen, en die
voor inkoopsprijs aan de gaande en komende armen
` en arbeiders der gemeenten, maar ook aan dezen
alleen wederom uit te verkoopen. Dan zal door de
i Commissie aan die winkelieren , welke zich daartoe
Willen leenen , eene matige belooning worden gege-
ven, percentsgewijze berekend naar de som , voor
i welke zij alzoo zullen hebben uitverkocht; omtrent
de hoegrootheid van welke belooning de winkelieren
1. zich wel met de Commissie zullen willen verstaan.
il Aar. 53.
In dit voordeel zullen allleen zoodanige winkelie-
V^
,:r ï
l