HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 11

JPEG (Deze pagina), 636.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

, M
11
nen, waarom hij zulks verlangt. Indien dan die rede-
nen, door den voorzitter dringend en belangrijk
genoeg worden geacht, zal hij tot het buitengewoon
bij een roepen der Commissie aanstonds overgaan.
Am. 44.
Al de leden dezer Commissie even als die van de
Hoofd­Commissie verrigten hunne werkzaamheden
gratis.
Am. 45.
Deze Commissie stelt zich ten doel., om in de
gemeente waarin zij in het bijzonder werkzaam is,
bij den grooten nood die in den komenden winter
den armen en arbeidslieden te ïwachten staat, zoo
veel doenlijk in hunne behoeften te helpen voorzien,
ld, en dat wel met de minst mogelijke kosten voor den
il arbeidsman en het minst mogelijke bezwaar voor de _
meer gegoede ingezetenen.
Am. 46.
Totdateinde, zal zij, zoo veel als de hulpmiddelen
onder haar bereik zulks zullen toelaten , zich bij den
llllagazijnmeester der Hoofd­Commissie voorzien van
alle zoodanige levensmiddelen , welke daar voorhan-
Q den zijn.
5 ART. 47.
Die levensmiddelen zullen wederom worden afge-
l zet voor inkoopsprijs, of dezen verhoogd met die
geringe uitgaven, die welligt onvermijdelijk zullen
g worden bevonden.
Aar. 48.
Van dat voordeel, zullen gebruik kunnen maken
alle de armen door de diakonie bedeeld, en wel
. op vertoon van een bon of briefje van den arm-
meester, in welk geval hun zoodanige levensmiddelen
verschaft zullen worden, als zij zullen verlangen,
an diegenen, welke bij de Commissie voorhanden
zijn en danvoor zoodanige som als op zulk eenbriefje
staat uitgedrukt.
Aar. 49.
Indien de armen door de diaconie bedeeld, zich
mogten aanmelden met gereed geld, zal hun de ge-