HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 10

JPEG (Deze pagina), 667.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

ll
, IO
ll behoorlijke hoeveelheid levensmiddelen , van de Hoofds
Commissie in voorraad zij en deze wederom uitgeven
op de wijze zoo als zulks nader zal worden om-
schreven.
Ancr. 38.
j In deze algemeene en hoofd­we1·kzaamhedei1 gaat
de Boekhouder steeds zoo veel mogelijk te werk, met
J voorkennis van en in overeenstemming met de overige
leden der Commissie. Althans hij zal niets van dien
aard mogen verrigten, zonder eerst den voorzitter
te hebben geraadpleegd: zeer dringende gevallen
l alleen uitgezonderd.
Aar. 39.
De meer bijzondere werkzaamheden des Boekhou­· VM
1 ders, worden nader geregeld en vastgesteld en door
den aard zijner bediening en door eenige hierna te
melden bepalingen. |·l
Am. 40.
, Op dat de Werkzaamheden van den Boekhouder
N en van _de overige leden der Commissie, altijd in
goede overeenstemming zijn en blijven zoo zal de
Commissie een of tweemaal in deweek vergaderen , it
op tijd en plaats zoo als zulks onderling zal worden
goedgevonden.
j ART. 4]..
E Deze vergaderingen zullen openbaar zijn, zoodat ll
iedereen tot dezelve zal worden toegelaten, zoo wel
zij die eenige belangen mogten hebben voor te dragen,
als zij die meenen mogten der Commissie met goede C
raad te kunnen voorlichten en dienen.
ART. 42.
De Commissie kan ook buitengewoon vergaderen
en in het geheim zoodat niemand anders dan der-
zelver leden daarbij tegenwoordig mogen zijn, indien
namelijk daartoe bijzondere aanleiding mogt Wezen.
Aer. 43.
Indien een der leden mogt begeeren , dat er zulk
eene buitengewone vergadering der Commissie zal
plaats hebben, geeft hij daarvan kennis aan den
voorzitter, met duidelijke opgave tevens van de rede-
a
te