HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 629.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

'
7
oordeel der regering bestaan hiertegen zulke gewigtige be-
zwaren, dat het niet mag worden aangenomen. De toe-
passing van den grondslag der geboorte is veel eenvoudiger
en zekerder en geeft tot veel minder geschillen aanleiding
dan die der inwoning, enz."
Afgeschrikt door de hooggekleurdo denkbeeldige bezwa-
l ren, hechtte de wetgevende magt, alsof zg geheel vrg ware
a om den armenlast op te leggen aan wien zg wilde, haar
zegel aan de voordragt der regering en koos, niettegen~
l staande de plaats des werkelgken verblgfs volgens de be-
ginselen der wet moest aangewezen zgn, zoo als de lIinis­
ter verklaarde, nogtans de geboorteplaats tot domicilie
van onderstand, wgl dit het gemakkelgkst in de toepas·
sing was.
Het is bgna ongeloolelgk hoe onze vertegenwoordigers
zoo ten eenenmale konden voorbgzien, dat zg niet te
kiezen hadden aan wie zg den last zouden opleggen;
maar slechts als regters beslissen moesten, aan wie het
volgens ons staatsregt toekwarn, de kosten dezer policie-
zorg te dragen.
Zg konden beslissen of de kosten der publieke armenzorg
zouden komen ten laste van den staat of van de plaats
der inwoning, al naarmate zg het algemeen ol wel het
plaatselgk belang daarin meer regtstreeks betrokken achtten.
' Tusschen de ingezetenen van het geheele rgk en ook tus-
2 schen de ingezetenen van de zelfde gemeente, bestaat een
staatsregterlgk verband, waardoor men hen verpligten kan
tot onderlinge hulp en bgstand, tot elkanders welvaart en
veiligheid bg te dragen en de lasten daarvan te dragen.
Maar zoodanig staatsregterlgk verband bestaat niet tusschen
de gemeente en allen die daar, wel is waar, geboren zijn,
doch over het geheele rgk verspreid wonen; de gemeente
kan hun geene geldelgke lasten opleggen, kan van hen geene ,
persoonlgke diensten vorderen, en is bg gevolg ook niet
_ verpligt noch bg magie, om voor hunne veiligheid en wel-