HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 621.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

l
l
g
De grondslag waarop deze wet is gebouwd, wordt
door den Minister aldus uiteen gezet: »Het lioolddenkbeeld
I »van onze armeuwet is, liefdadigheid in den ruimsten zin
l ·>te huldigen. Dat denkbeeld is juist. De arme heeft geen
I »regt om te eisehen, de rijke is niet verpligt om te geven,
I »dan voor zoo ver menschenliefde en Christenpligt dat ge-
»bieden. Dat is een beginsel, waarvan in de maatsehappg
l »vooral niet behoort te worden afgeweken. lllaar indien
I »die lietladigheid in al hare zuiverheid kon worden toe-
l »gepast, dan behoorde er eigenlijk geene wettelgke regeling
I »te zgn. Die weldadiglieid, uitoefening van een Cliristenpligt,
l »behoorde in eene Christelgke inaatsehappü krachtig genoeg
»te kunnen werken, om de regeling door de wet onnoodig
»te maken. Wg verkeeren ongelukkig niet in dien toe-
»stand. Regeling bg de wet ten opzigte van het armwezen
»wordt vereischt ," enz.
I De bedoeling bg deze regeling is, dat alle denkbeeld
van regt op onderstand van den kant der armen wordt
uitgesloten, doeh dat bij onvermydelgkheid van den on-
derstand, deze van overheidswege verstrekt wordt in die
gevallen, waarin de bgzondere ot kerkelüke lieftladiglieid
te kort schiet.
BQ het aannemen van deze beginselen, viel in de eerste
plaats de vraag te beantwoorden: wie zal, wanneer die onver-
mgdelükheid daar is, de kosten van dien onderstand dragen?
Men zoude meenen dat ter beantwoording dezer vraag
niets anders te onderzoeken viel, dan wie volgens regt en
billijklieid dezen last moest dragen; -- met andere woor-
den, op wie volgens den aard onzer staatsinrigting de
verpllgting ter betaling van dit gedeelte der publieke nit­
gaven konde gelegd worden.
Het is bekend, dat, volgens ons staatsregt, de publieke
uitgaven komen ten laste van het rgk, de provincie of de
gemeente, naarmate het algemeen, het provinciaal of het
plaateelgk belang daarin meer regtstreeks betrokken is.
i
K