HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 609.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

I
I
I
telkens nieuwe argumenten kan aanvoeren, dat men nood-
wendig in herhalingen moet vervallen van hetgeen reeds
door anderen is bijgeliragt. Maar men moet daarbü, enkel I
het doel voor oogen houdende, zich laten leiden door de I
overtuiging, dat de volharding, op diep besef der waarheid I
gegrond, hoe lang zoo meer de aandacht moet doen vesti­ I
gen op de zaak die men voorstaat, en dat ook de tegen-
I standers, zoo er zulke zyn, daardoor gedwongen worden I
in het strüdperk te treden. I
Wat zulk eene volharding in eenen constitutionelen staat,
ook bij deu grootsten onwil der regering, uitwerken kan
en moet, heeft ons cennnu in het naburig Engeland ge- I
leerd, en olschoon ook hü onmogelijk telkens nieuwe
argumenten bijbrengen koude, werd hg evenmin als
caro moede, zijn »Sed Carthago deleuda est" tegen de
korenwetten uit te spreken. Ik noodig dan ook allen,
en in de eerste plaats de gemeentebesturen u`t, die met I
mg de overtuiging deelen , dat de armenwet niet blüven
p mag zoo als zii is, om den strüd niet op te geven,
I wetende dat een gebouw, op zulke valsche stellingen op-
I getrokken, noodzakelük voor de herhaalde slagen bezwgken
p moet.
I Ten einde te bewgzen dat dit het gevolg zijn moet, zal
I ik in de eerste plaats het omwglmcttige en oiibillijke aan-
toonen der door ons bestreden bepalingen; in de tweede
p plaats het oezrloellreäkwde, en in de derde plaats het hoogst
natleelige dier wetsbepaliizgeit.
I I. De Wetgevende niagt, otïsehoon in zekeren zin al-
I vermogend, is niet te min gebonden aan de algemeene
regelen van regt en billükheid, en kan daarvan in geenen
deele afwijken, zonder zich aan dwingelandü en willekeur
schuldig te maken. Dit is echter door den wetgever bü
het aauwyzen der geboorteplaats als domicilie van onder-
j stand en het regelen van het restitutiestelsel in de armen-
‘ wet ten eenenmale uit het oog verloren.
I