HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 50

JPEG (Deze pagina), 696.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

tt . i` i i
iii
48 ‘
feiten en statistieke opgaven aantoonen en bewgzen, dateen ­
langer dralen den finantiëelen ondergang der meeste gemeen-
ten moet ten gevolge hebben;
dan vragen wg, of het de voorstanders der wijziging zgn,
die zich idealen scheppen en deze najagen, dan wel de
voorstanders der wet, die, tegen de ondervinding en sta-
tistieke uitkomsten in, zich nog steeds voorstellen, dat het
hoofddoel der wet: »overlating der armenzorg aan de ker- .
kelgke en bgzondere liefdadigheid", met de bestaande he-
Q palingen immer zal kunnen bereikt worden. _
De regering drale dan ook niet langer, om de dwaling,
waarin de wetgever vervallen is, te erkennen en het ge-
pleegde onregt te herstellen, door de kosten der armen~
bedeeling, wanneer die uit politiezorg onvermgdelgk is, te
brengen ten laste der gemeente, wier veiligheid en welvaart
deze politiezorg vereischt, en om de kosten van verpleging
in de gevangenis van kinderen van veroordeelde moeders,
en die van verpleging in bedelaars-koloniën van veroordeelde
bedelaars en landloopers, als gevolgen van straffen, door
pi de wet in het algemeen belang vastgesteld, te brengen ten
laste van het geheele rgk, en niet van een onderdeel van
hetzelve.
Mogt evenwel de regering doof blgven voor alle vertoogen
van de Gedeputeerden onzer provinciale vertegenwoordiging,
dan hopen en vertrouwen wg, dat weldra de Staten~Gene-
raal zoodanig doordrongen zullen zgn vanhetonregtmatige,
W ondoeltrelïende en hoogst nadeelige der door ons bestreden
bepalingen, dat zg niet langer zullen aarzelen, om het
ili initiatief te nemen tot wgziging der armenwet in den opge-
geven zin, ten einde de onherstelbare rampen voor te
komen, die een langer dralen voor de financiën der ge-
A meenten zonde na zich slepen. Men bedenke wel, dat ·
juist de ondragelgke last der arrnenbedeeling de meeste
plattelandsgemeenten verhindert, die uitbreiding en ver-
¥ betering aan het lager onderwgs te geven, waarin het beste
l voorbehoedmiddel tegen het pauperisme gelegen is.
l
l
l
tg t