HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 525.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

'
Vele zgn de pogingen, in den laatsten tijd aangewend, om
eene hoogst noodzakelgke wüziging der armenwet, in hare
bepalingen omtrent het domicilie van onderstand en het.
daaruit voortvloeüende restitutiestelsel, te verkrijgen. Tal-
rgke adressen van gemeentebesturen zgn daartoe bij den
Koning en de Staten-Generaal ingediend, en men vleide
zich met de hoop, dat eene zoo algemeene klagt over den
ondragelüken last, door deze bepalingen op de linanciën
der gemeenten gelegd, eindelük een billijk verhoor zonde
vinden. Groot was dan ook de teleurstelling, toen in de
zitting der Staten­Generaal van den G December ll. de
regering bn monde van den Minister van Dinnenlandsche
Zaken verklaarde, »dat men ten opzigte der armenwet
niet onvoorwaardelijk, niet ondoordacht, vooral niet over-
haast het bestaande moet afbreken, om iets anders, dat
men niet kent en waarvan men zich idealen schept, na te
jagen."
Deze verklaring, waardoor eene herziening der armen-
wet van de zijde der regering ad kalendas Graecas verscho-
ven wordt, maakt het allen, die van de noodlottige wer-
king dier wet doordrongen zgn, ten pligt, den strüd on-
ophoudelük voort te zetten, in de overtuiging, dat eindelgk
de waarheid moet zegevieren. Men moet zich daarbü niet
laten afschrikken door de bedenking, dat men onmogelük