HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 49

JPEG (Deze pagina), 614.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

I
1
{ 47
i
vergadering voor te stellen, om een adres tot wijziging
der wet van 28 Jung 4854, (Staatsblad No. 100) in den
bovengemelden zin, zoo aan den Koning, als aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, in te dienen.
»Uwe vergadering, na breedvoerige beraadslagingen,
zich met dit voorstel vereenigd hebbende, besloot, in
hare zitting van den 8 November 4859, ons de taak tot
A, het ontwerpen en indienen dier beide adressen op te dragen?
Wg hebben gemeend, het tot ons onderwerp betrekkelgke
uit de verslagen van HH. Gedeputeerde Staten woordelgk
en breedvoerig te moeten mededeelen, omdat deze versla-
gen, al zgn ze ook verkrggbaar gesteld, nogtans weinig
algemeen verspreid zgn , en het niettemin van het groot-
ste belang voor het publiek moet geacht worden, naauw-
keurig met het gevoelen van dat gedeelte der volksverte­
genwoordiging bekend te worden, hetwelk het best in staat
is, overal, als het ware op de plaats zelve, de werking
der wet gade te slaan.
Wg zgn overtuigd, dat het medegedeelde meer dan vol-
doende zal zgn ten bewijze van het ondoeltrefïende en
”- hoogst nadeelige der bepalingen omtrent het domicilie van
pi ondersland.
Wanneer wg nu ten slotte terugzien op het antwoord,
door den Minister aan de voorstanders eener wgziging der
arrnenwet in de Staten-Generaal gegeven: »dat men niet
ondoordacht, vooral niet overhaast, het bestaande moet
afbreken, om iets anders, dat men niet kent, en waarvan
men zich idealen schept, na te jagen;
dan vragen wg, met welk regt men eene wgziging en·
doorclacltt kan noemen, die door het eenparig oordeel van
· acht der elf collegiën van Gedeputeerde Staten als hoogst
noodzakelgk wordt voorgesteld;
of men eene wgziging overlieast kan noemen, wanneer
die zelfde collegiën, die gedurende zes jaren eene voortdurende
enquête over de werking der wet gehouden hebben, met
9