HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 48

JPEG (Deze pagina), 671.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

Ei
rid i
i l
te ‘
>>dat voorts de wet, voor zoover hare onderwerpelgke
bepalingen aangaat, ongelgkmatig werkt, nademaal zg,
gelgk hiervoren door cgfers werd aangetoond, de eene ge-
meente hoven de andere bevoorregt; zgnde l1et thans een
algemeen erkend feit, datde verpligte teruggave van elders
verstrekten onderstand, verbonden aan den regel: dat de
burgerlijke gemeente, waartoe, bg het ontstaan der be-
hoefte, de plaats behoort, waar de arme is geboren, zgn f
domicilie van onderstand is, uitsluitend daarhenen leidt,
om de steden of groote middenpunten van zamenwoning
te ontheffen van den druk der armenverzorging, en dien
daarentegen loodzwaar te doen nederkomen op de kleinere
gemeenten, wier geldmiddelen hiertegen op den duur
geenszins bestand zgn, maar er meer en meer door wor-
den uitgeput en geheel te gronde gerigt.
»l·Iet zgn hootdzakelgk de voormelde feiten , opmerkingen _
‘ en overwegingen, welke de meergenoemde commissie de
meest volkomene overtuiging verschaften, dat de verklaarde
bedoeling des wetgevers, om de armenverzorging, zoo niet
geheel, dan toch voor het grootste gedeelte, over te bren-
gen op het gebied der kerkelgke en bgzondere liefdadigheid,
onder de thans bestaande wet niet bereikbaar is, maar het
eerst dan zon kunnen worden, wanneer hare bepalingen
in dier voege werden gewgzigd, dat het restitutie-stelsel gi
geheel afgeschaft en de gemeente, waar de arme werkelgk
verblgft, aangenomen werd als de plaats van zgn domicilie
van ondcrstand. '·
ll »De commissie heeft zich niet ontveinsd, maar erkende
wg gereedelgk, dat er zich, na zoodanige wgziging der wet,
nog altgd moegelgkheden zouden blgven opdoen; doch zg
verklaarde tevens, na overweging van den aard derzelve,
tot de vaste overtuiging te zgn gekomen, dat die hezwa· ‘
g ren op verre na niet zouden kunnen opwegen tegen al
r het kwaad, dat door het thans bestaande stelsel wordt te
weeg gebragt; weshalve zg dan ook niet aarzelde, aan Uwe
i 9