HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 47

JPEG (Deze pagina), 658.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB


45
van andere gemeenten, ligtvaardiger overgaat dan wanneer
è zulks voor eigene rekening zou moeten geschieden, en
[ anderdeels, omdat vele armen, naar gelang zg met de be-
Qi trekkelgke wetsbepalingen meer bekend worden, er ligter
toe besluiten, om de plaats, waar zg armlastig zgn, ­-
4 zoo zg er geene of slechts eene geringe bedeeling ontvan-
gen - te verlaten, ten einde zich elders en wel bg voor-
keur dáár te gaan nederzetten, waar zg het uitzigt hebben
op het erlangen van ruime ondersteuning, voor rekening
van hun domicilie van onderstand;
»dat de wetgever heeft niisgetast, wanneer hg in het
regt of de bevoegdheid, bij art. 44 der wet aan het bestuur
der gemeente van het domicilie van onderstand toegekend,
ä een middel dacht te vinden tot ontlasting der openbare
ä weldadigheid, als hebbende de ervaring bewezen, dat de
terugroeping van den arme, die elders voor rekening van
zgn onderstandsdornicilie wordt hedeeld, in de meeste ge-
vallen personen trelt, welke gewoonlgk ter plaatse van hun
verblgt`, door· deze of gene soort van arbeid hun brood
winnen; doch die ten gevolge van de eene ot andere on-
gelukkige omstandigheid in de noodzakelijkheid werden
gebragt, tgdelgk ondersteuning te vragen; dergelgke per·
sonen, in hunne geboorteplaats teruggekeerd , vervallen dáár
schier altgd tot dieperen staat van armoede, hetzij omdat
het werk, dat zg gewoon zijn te verrigten, daar niet wordt
gevraagd, of wel, dewgl al de beschikbare plaatsen er reeds
zgn ingenomen; voor dezulken nu is behoefte aan door-
‘l gtmmlen omlerstcmd van wege het openbaar bestuur het
onvermijdelgk gevolg hunner verplaatsing; want, overge-
bragt in eene gemeente, die, ja hunne geboorteplaats is,
' VE doch aan welker bewoners zg door langdurige afwezigheid
_ geheel vreemd zgn geworden, vinden zg er niet die deel-
neming in hun lot en bereidwillige hulpvaardigheid, welke
` hun ter plaatse van hun vroeger verblgt, bg vrienden of
i bekenden zou zgn te beurt gevallen;
l
x