HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 46

JPEG (Deze pagina), 611.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

t ;
ë` I
44
Transport . . f 9520
en voorts aan gemeenten buiten dit gewest, waar-
onder zich bevinden vele fabriekplaatsen, die,
in dit opzigt, met steden zgn gelgk te stellen » 2143
Te zamen . . f 44465
weshalve er voor terugbetalingen, te doen aan Limburg-
sche plattelandsgemeenten slechts f 5500 ad f 4000 over-
mgn.
»Totmeerdere staving der opgemelde meening, wordt bg
het onderwerpelgke verslag nog gewezen op de omstandig-
heid, dat van de door Maastricht, over 4858 verschuldigde
som van t .............. f 4744 `
is te betalen: aan steden ......... » 4594
aan groote gemeenten, elders in het rgk . . . » 248 (
en aan landgemeenten in Limburg niet meer dan » 74
~>De meer genoemde commissie verklaarde voorts, na
onderzoek, ontleding en aandaehtige overweging der ver-
kregene opgaven, tot de stellige overtuiging te zgn gek0­
men, dat de wet op het armbestuur, wel verre van een
4 beteren staat van zaken te hebben doen ontstaan, hoogst
nadeelige resultaten oplevert.
»Hare beschouwingen te dien opzigte te zamen gevat,
komen in substantie hierop neder: dat het doel des wet-
gevers, om de ondersteuning der armen allengs over te
brengen bg de kerkelgke en bgzondere instellingen van
p weldadigheid, geenszins wordt bereikt; dat integendeel de
’l burgerlgke armenverzorging in eene even verbazende, als
, verontrustende mate, hand over hand toeneemt; dat dit een xl
en ander, zoo al niet eenig en alleen, dan toch grooten-
deels is toe te schrgven aan de bepalingen der wet, waarbg '
de teruggave van elders verleenden onderstand verpligtend _
_ is gemaakt; eensdeels, dewgl men, in den regel en schier
allerwege, tot het verstrekken van onderstand, ten koste T
i
x
x_ t