HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 45

JPEG (Deze pagina), 502.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

45
verhouding tot 11are bevolking en gewone inkomsten, zeer ·
aanzienlijke sommen, te weten:
xsmoor BEDRAG
Bever.- U ‘ _
GEMEENTEN. loer miojmiijrstiio k;lSï1H‘“Qï;;‘;nlàï‘ïf;l.| nriimunroiu.
KING' inkomsten. over *1858.
lGeulle. ...... 1500 f 2000 f 511
l
¤HGCI‘. ....... 1300 rr 2000 1/ 4431
‘Houthen1. .... 700 U 900 H 449
’l(lirnmen... . 1100 ,« 800 ,« 334
‘Roggel.. .... 1300 IV 1500 ` H 257 l
jVenray ...... 5000 ,« 7000 I, 94A l
»De meermalen door sommige leden van ons collegie
uitgedrukte en op pag. 259 van ons vorig jaarverslag ver-
melde meeuing , dat de wetsbepalingen, regelende het do-
micilie van onderstand en die betreffende de verpligte
teruggave van elders uitgesehotene onderstandskosten, in
toenemende mate, het zwaarst nederkomen en bi] voortdu­
ring zullen blüven drukken op de kleine steden en de
gemeenten ten platten lande, vindt men in het onderwer-
pelgke rapport op de meest voldingende wüze bevestigd
door het ontdekte feit, datvan de vorderingen van den hier
bedoelden aard, over 4858, ten laste van gemeenten des
hertogdoms, gezamenlük bedragende de som van f4l507t
verschuldigd is:
aan llïtaastricht ........ f 4152
·» Roermond ........ » 597
» Venlo ...... . . . . » 265
. » 27 steden van andere provineiën. » 4508
Te transporteren . . / 9520
Q .