HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 44

JPEG (Deze pagina), 612.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

L
t
42
hoofdinhoud er van te dezer plaatse, zoo beknopt doenlük,
in herinnering te brengen.
»Naar luid van dat verslag zgn de steeds vermenigvul-
digende klagten over een hoogst bezwarenden invloed,
welken de toepassing der voormelde wetsbepaling uitoefent
op de geldmiddelen van de meeste gemeenten, inzonder-
heid van die ten platten lande, alleszins gegrond. ?·
»Met het oogmerk om dit al aanstonds aanschouwelük te j,
maken, leverde de commissie een zamengetrokken overzigt 4
van de uitkomsten der door de gemeentebesturen gedane
opgaven, over de jaren 485%-4858 , van het bedrag der
kosten van gewonen onderstand , elders verstrekt voor reke-
ning der burgerlüke gemeente van het domicilie van on~
derstand.
»Volgens dat overzigt hebben die kosten , voor al de ge-
meenten des herlogdoms te zamen genomen, over elk jaar
bedragen als volgt:
i¤ we · ­ r ¤57·» j "1ït$;ï°ï;?s";tï§ïï,ïï"‘äï?t*$ ï§;‘;ïï‘
» 4855 .. . n $2.40G.v geene opgaaf heeft kunnen doen.
4 I ‘ >> 4854 . . >> 2897.»
>> 4855 . . » 5956.»
>> 4856 . . n 44700.»
>> 4857 . . » 4'588l.»
>> 4858 . : >> 45071.>>
» Vervolgens constateerde de commissie, dat van de 68
pl plattelands gemeenten, die in 4852 geene kosten van elders
4 verleenden onderstand te haren laste hebben gehad, in
’ 4858 Werd gevorderd de aanmerkelüke som van fG252; dat
onder de gemeenteschuldenaressen er vele zgn, voor welke
de voldoening der hooggeklommen preteusiên van onderwer-
pelijken aard uiterst moeüelgk of volstrekt onmogelük is,
·v en dat zulks, onder meerdere , het geval is met de zes A
4 nagenoemde gemeenten, die deswege, alleen over 4858, 5
p hadden te betalen de achter hare namen aangeduide, in
t t
il
l
le