HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 43

JPEG (Deze pagina), 621.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

t
­
· 41
onder B en C van art. 48 en de toenemende kosten van
l verpleging van arme krankzinnigen hebben voorts tot de
vermeerdering van uitgaven medcgewerkt.
pl »Het medegedeelde resultaat pleit niet voor eene gunstige
werking der wet. Daaruit blgkt, naar wij meenen, vrg
nl stellig, dat, wel verre dat de armen in hoofdzaak alleen
door de kerkelgke en bgzondere instellingen ondersteund
lj worden, integendeel zelfs een grooter deel der armzorg op
de burgerlgke gemeenten nederkomt."
Door HH. Gedep. Staten van het hertogdom Limburg
wordt in hun verslag, in 4860 bg de Staten ingediend,
het volgende gezegd:
j »De gestadige toeneming der klagten, door verreweg het
grootste gedeelte der gemeentebesturen van het hertogdom
aangeheven wordende over de nadeelige werking der wet
op het armbestnnr, voor zooveel hare bepalingen nopens
het domicilie van onderstand en het daaraan verbondene
restitutiestelsel betreft, gaf aanleiding, dat in Uwe verga-
g dering van den 42 Jung 1859, overeenkomstig een daartoe
j gedaan voorstel, werd besloten aan eene commissie uitllw
· midden den last op te dragen, om , nadat de Koninklgke
goedkeuring , gevorderd bg art. 95 der provinciale wet, zou
zijn aangevraagd en verkregen, onder medewerking van
l V Gedeputeerde Staten, een naauwkeurig onderzoek in te
l stellen naar de uitkomsten der werking van de eerstge-
noemde wet, en om desaangaande in de eerstvolgende
Novembenvergadering der Staten een verslag uit te brengen.
Deze commissie, zamengesteld uit de heeren Mr. nn. carr-
·rA1nn, Jhr. Mr. van une messen nn sonnnmvr, cn. GUILLON,
l ` .1. H. Anivonnrs en J. nssnn, heeft aan die opdragt ten be-
T kwamen tijde voldaan.
»Alhoewel het door haar uitgebragt verslag reeds is be-
handeld in Uwe vergadering van den 8 November jl. en,
even als de bglagen, in extenso is opgenomen in de ge-
drukte notnlen, achten wg het echter niet ondienstig, den