HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 42

JPEG (Deze pagina), 654.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

l t
a lj
40 ·
onderstand. Men meent, dat de burgerlijke besturen al te
ligtvaardig tot de opneming en bedeeling overgaan, op eene
te ruime schaal bedeelen, en dat, daar dikwgls ongesteld-
heid de opneming veroorzaakt, inzonderheid de kosten
der geneeskundige behandeling, aan het domicilie van on- f
derstand in rekening gebragt, gewoonlgk zeer hoog zgn nl
gesteld. Q
»Die bezwaren zgn niet ongegrond, evenmin als betwg-
feld kan worden, dat de uitgaven , wegens zoodanige
teruggaaf, zonder twgfel voor de meeste gemeenten hoogst _
aanzienlgk zgn."
HH. Gedeputeerde Staten van Drenthe laten zich, in hun
verslag, op de volgende wgzc over de werking der armen­ E
wet uit:
»Wanneer men, op grond van het aangevoerde, de kosten
voor bedelaars enz. buiten rekening laat, ook dan nog is
het geklommen cgler der door de gemeenten betaalde kosten
voor dezen tak van staatszorg, na het in werking treden
der wet op het armbestuur, hoogst opmerkelijk; inzon· l
derheid, wanneer men daarhg in ’t oog houdt, dat de jaren l
1851 tot en met 1858 zeer gunstige jaren zgn geweest, ·
waarin, althans in deze provincie, zich, bg vergelgking
met vroeger, weinig armoede vertoonde. Zonder de kosten
voor bedelaars, was het gemiddelde cijfer over de jaren l ,
1849-1855 jaarlgks f 18,102.41% en over de jaren 1851--
1858 f 21,602.55;, hetgeen voor dat tgdvak eene gemid-
delde jrtarlgksclze vermeerdering aanduidt van het belang-
l rgke bedrag van meer dan drie en een halfduizend gulden.
Tot dit grootere bezwaar voor de gemeenten heeft in de
eerste plaats de burgerlgke armzorg geleid, die haar veel `
meer kost dan vroeger, daaronder begrepen zoowel de sub- l
sidiën , die echter op zich zelf kleiner zgn geworden, als
hetgeen ten gevolge van het aangenomen stelsel van resti-
i tutie voor bedeelingen, die elders plaats hadden, door de
gemeenten moest worden terug betaald. De bepalingen
(
tl