HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 41

JPEG (Deze pagina), 613.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

j.
i 59
in »Maar er bestaat geen middel, om , bü onwil, de kerke-
Q lüke besturen tot het verstrekken van ondersteuning aan
V; armen te noodzaken, omdat het beroep op gemis van
ä fondsen het kerkbestuur stelt buiten het bereik der veror-
`; deningen.
»Daarbü komt, dat het verschil in het domicilie van
j onderstand, aangenomen bü de wet, en dat, hetwelk bg
de beide grootste kerkgenootschappen wordt gevolgd, niet
jl zelden aan de kerkbesturen gereede aanleiding geeft, om
4 zich aan de armbedeeling te onttrekken. Zoo komt het,
dat b. v. de eene kerkolüke gemeente 11are armverzorging
beperkt tot de armen, welke te dier plaatse wonen, en
aldaar, d. i. in de burgerlijke gemeente, zijn geboren , doch
dat zg , die elders zgn geboren , worden afgewezen , en dat
wanneer nu ook de andere kerkelüke gemeente, die, waar
de geboorte voorviel, tot de bedeeling niet gezind is, de
verzorging dan wel moet blüven voor rekening van het
i burgerlük bestuur ter plaatse van inwoning.
»Deze stand van zaken is, zonder twijfel, op de meeste
p gemeenten toepasselijk , zoo als blgken kan uit de voort-
durende ondersteuning, welke uit de plaatselijke kassen
aan een aantal elders armiastig geworden personen verleend
j wordt , enz.
»De armen-bedeeling wordt door deze handelwijze uit
Q haar geheel gerukt. De wet heeft intusschen te regt één-
jï heid gewild, omdat eene verdeeling der armen, tusschen
de kerk en den staat, tot wanorde aanleiding geeft, en
ligtelük zedelgk en stoffelük nadeel ten gevolge moet
hebben , enz.
»Het tweede bezwaar, waarvan boven werd gesproken,
was het gevolg van het restitutie­stelsel. Immers vermeer-
_ dering van uitgaven bü de bztrgerlrjke gemeenten, door de
toepassing van dat stelsel, is het resultaat er van. Bgna
algemeen wordt dan ook door de gemeentebesturen bezwaar
gevonden in het stelsel der restitutie wegens verleenden
i