HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 39

JPEG (Deze pagina), 625.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

57
». elders verleenden onderstand en wegens onderstand bg
volstrekte onvermgdelgkheid, ook in 4858 weder tot een
eenigszins ‘hooger bedrag dan in 4857 zgn gestegen, en
§ dit verschgusel is te meer opmerkelgk, omdat in het al-
gemeen de verslagen over den toestand van het armwezen
in 4858 van eenige verbetering getuigden, zoo als dan
ook werkelgk het cgfer van den onderstand , door bestu-
. ren voor huiszittende armen verstrekt, in 4858 ruim f4000
pi minder dan in 4857 bedroeg.
»Niet in verandering van de wettelgke bepalingen omtrent
het onderstands-domicilie, niet in eene herhaalde herinne-
ring van de strekking der wet, zelfs niet in aansci1rgvin­
gen van kerkelgke vergaderingen en autoriteiten, achten
wg het middel gelegen, om een toestand te verbeteren,
die ernstige bekommering voor het lot der burgerlgke ge-
meenten moet geven.
»Alleen in de wegneming van het stelsel van verpligte
teruggaaf zien wij waarde, maar daarin ook zeer veel
i waarde. Ook daarmede zal de burgerlgke armzorg nog
i niet geheel vordwgnen; want er zgn gemeenten, waar men
reeds te ver gekomen is, om zich een dadelgken terugkeer
ii ` te mogen voorstellen, maar onder meer voordeelen, die
Q het gevolg zouden zijn van de wegneming van het hoogst
l onregtvaardig restitutie­stelsel noemen wg alleen de vol-
`, gende op:
l »1°. Waar menschelgke zwakheid tot dwalingen leidde
in de toepassing der wet, zou hg, die de {out beging,
zelf hare kosten betalen; thans vinden zwakheid en soms
onverstand eene aanmoediging in de gemakkelgkheid,
waarmede zg zich kunnen dekken, en de gevolgen hunner
fouten op rekening kunnen brengen van derden;
. »2°. Het beginsel der wet, dat burgerlijke armzorg een
politie­maatregel is, zou meer zuiver worden bewaard,
wanneer iedere gemeente de kosten harer eigene politie
betaalde;
Q