HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 38

JPEG (Deze pagina), 648.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

x
t` F
1
i
56
»Er blükt uit, dat do uitgavon wagons teruggaaf van
bolastingcn is daarvan hot govolg gowcost, zoodat, ofschoon dan nict in
naam, ochtcr in dc daad conc armcntax is ingovocrd." ïä
Nog op ocn andcr bozwaar wordt in dat adrcs gcwozcn, namolijk op j
dit, dat do kostcn van vcrplcging van bcdclaars cn landloopcrs in dc
bcdclaars­gcstichtcn, ingcvolgc art. 66, door do gcmcontc mootcn wordon
godragcn.
,,Hot hoofdbcginscl dor wot"­- zcgt do adrcssant- ,,dat allo onder- jl
stcuning vrijwillig on zondcr ccnigon dwang bchoort to gcschicdcn,
wordt hicrdoor gchocl vcrniotigd; want bchalvo dat do rcgtor dio hot a
vonnis volt, hicrdoor beschikt ovcr dc fondscn ocnor gcnicontc, wcot
ook dc bcdclaar van dczo bcpaling partij tc trokkcn, om op zijno gc-
boortcplaats ondcrstand fc zzorclcrwz.
,,Adrcssant zal dozo boworing, door mcdcdooling van con goval, dat
in dczo gomconto hccft plaats gchad, duidclijkcr makon.
,,Ecn man cn vrouw, in do kracht van hun lcvan, to Dovontcr woon-
achtig, doch alhicr doniicilic van ondorstand hcbbcndo, vcrlioton voor
omstrocks twoo jaron hunno woonplaats , om al hcdclondc in hun on- á
dcrhoud tc voorzicn. Zij wordon spocdig aangchoudcn cn bij vonnis
van do Arrondissomonts rcgtbank to Arnhcni vcroordccld, om inct hunno
vicr kindcrcn naar do On1n1crschans tc wordcn opgczondon. Do kostcn v
van vorplcging van dit gozin aldaar bcdrocgcn omstrccks f 400 ’s jaars
on warcn tc bczwarcnd om door dczo gcinccnto to wordcn godragcn.
Zoodra dus hot goinoontcbcstuur van do vcroordccling van dit gczin lj
bcrigt ontving, word dadelijk hun ontslag vorzocht on ook vorkrcgon.
,,Bij hunnc aankomst alhior word hun conc woning bczorgd, tcrwijl
zij vcrdcr in klocdiugstukkcn, lcvcnsniiddclcn, cnz. wcrdon ondcrstcund,
waarvan dc kostcn in één jaar ruim f 200 bclicpon. Bovcndicn wer. f"
don zij in do golcgcnhcid gcstcld om work tc hokomon, hctgocn hun
ochtcr niot bcvicl. Dc man cischto dan ook al spocdig hoogoro bcdcc­
ling, ondcr bcdrciging, dat hij andcrs wotlcr zoudo gaan bodclon, ton
cindc op niouw naar do Oinmcrschans tc worden opgozondcn, on mot
bijvocging, dat do gcmccnto dan vccl mcor voor hom mocst bctalon.
Hot gomccntcbcstuur bogrccp aan dozcn cisch nict to kunncn voldocn,
waarvan hot gcvolg is gowccst, dat do man wcrkolijk zijnc hodroiging
l hocft vervuld on zich thans mct zijn gczin wodcr, ton kostc dczor go-
· moonto, in do Omnicrsohans bcvindt, ton govolgo, waarvan dc hior
bovcn gcnocnxdo som van f 1200, dio thans op do bogrooting is uit-
L gctrokkcn, mot p. in. f 500 zal dicncn to wordcn vcrhoogd."
0 4