HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 37

JPEG (Deze pagina), 600.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

t .
Q aa
‘ »Wat het tweede hootdbeginsel dor vvetbetrelt , de terug-
­ brenging der armzorg tot de kerkelgke en bgzondere liet`-
“ dadigheid , hebben wg volhard bg het ongunstig oordeel,
dat wg sedert jaren over de wet uitspraken, en dat big-
l£Bl'lS 11Gll I`€g€['l[]gSV@I’SlBg mB6I' Gl] IHCGP (lOO[‘ (48 IHGGSILG
onzer ambtgenooten werd gedeeld.
»Om aan te vvgzen, dat de wet hare bedoeling volkomen
mist, en integendeel de armzorg op de rekening der bur-
gerlgke gemeenten overbrengt, zgn wg voortgegaan met de
l mededeeling der uit de gemeentewekeningen over 4858
getrokken cijfers.
>­0ns overzigt toonde nn aan, dat vóór en na de invoering
t der wet van 28 Junij 4854 (Staatsblad No. 400) door de
gemeenten de volgende sommen voor armzorg zijn besteed.
1 Jaartal. Teruggaaf van elders voor- Ontleïstantl hij volstrekte Totaal der uitgaven
· geschoten ontlerstantl. ouvennijtlelijklieid. voor het arnuïezen.
4855 558.75% f 4506.89ê f 86240.21
4855 » 8520.77% » 9585.04ê » 99400.59;
" 4856 » 8905.52 » 45408.54 » 407950.66;
4857 ·» 45508.54 ·> 44514.85 >> 444800.57ä
i 4858 » 45515 09% » 14664.26à » 440144.06 ‘)
l *) Uit het verslag der Gedeputeerde Staten. van de provincie Over-
ijssel van dit jaar blijkt, dat de uitgaven uit de gemeentefondsen ten
behoeve van het armwezen in 1859 weder ruim f 7 000 zijn gestegen,
{ en dat zij thans ongeveer 40 pCt. hooger zijn, dan in het jaar aan de
invoering der wet voorafgaande.
In het bovengemeld verslag wordt 11og gewezen op een treffend
voorbeeld der verkeerde werking van de wet in de gemeente Olst. Tot
staving hiervan kunnen wij het volgende mededeelen uit een adres van
den raad dier gemeente, dezer dagen aan den Koning ingediend:
,,Na de invoering dier wet zijn de kosten, die uit de gemeentekas voor
het armwczen moeten worden verstrekt, van jaar tot jaar toegenomen,
zoo zelfs dat op de begroeting dezer gemeente voor het loopende jaar
daarvoor een bedrag van f 1200. is uitgetrokken, terwijl vroeger niet
meer dan hoogstens f 50. ’s jaars voor het armwezen werd uitgegeven.
,,Eene aanzienlijke verhooging van den hoofdelijken omslag en andere
I
t
t
i
t