HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 36

JPEG (Deze pagina), 627.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

t t
54
Over 4856 circa . . f42000.00 ·
» 1857 » . . » 46000.00 _
a » 4858 » . . » 47000.00 r
» 4859 » . . » 40000.00
xl 4860 n . . » 21000.00
»Men zou bedrogen uitkomen, wanneer men meende te
mogen aannemen , dat in die gemeenten, beneden de 5000
zielen, of de ontvangsten wegens restitutie van onderstand i
in verhouding waren toegenomen , of de uitgaven wegens
andere kosten van armwezen aanmerkelgk afgenomen?
In het verslag van HH. Gedep. Staten van Friesland,
die vroeger een zeer ongunstig oordeel uitspraken, komt l
dit jaar weinig over de werking der wet voor. Ten op- l
zigte van de medewerking der kerkelüke armbesturen,
wordt daarin verklaard, dat deze nog zeer veel te wenschen
overlaat. »Het is ook niet waarsehünlükf zegt het ver- j
slag, »dat hierin algemeen eene gunstige verandering zal
mogen worden verwacht, zoolang de reglementen van ker-
kelüke en burgerlüke armbesturen met elkander in strijd "
zgn, bg welken strüd het aan eerstgemelden welligt ook
minder euvel is te duiden, dat zü door hunne handelin- 4
gen een min wenschelgken staat van zaken bestendigen." j
In het verslag der Gedeputeerde Staten van Overüssel,
aan de Staten in 4860 uitgebragt, lezen wg:
»Hoe ontmoedigend het is, jaarlyks hetzelfde te zeggen .
zonder dat daarvan eenige invloed merkbaar is, jaarlüks i
te wgzen op een’ toestand die onhoudbaar is, zonder dat
er iets wordt gedaan, om dien toestand te verbeteren. Ter-
wül hy van jaar tot jaar verergert, en langzamerhand dreigt,
tot den normalen toestand te maken wat tegen reden,
gezond verstand en staatsbelang strydt, zgn wij evenwel
in ons verslag aan den minister voortgegaan op den inge-
slagen weg.
»Wü hebben daarin aangetoond dat de eerste der aan-
gewezen bedoelingen van de wet, de vrüheid der kerkelüke
j en bijzondere armbestnren, volkomen is bereikt enz.
I
t
I
u