HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 35

JPEG (Deze pagina), 564.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

l
ss
»In 64 van de 72 gemeenten sprak men over die wer-
‘ king een ongunstig oordeel uit. In Utrecht daarentegen,
in Amersfoort, als ook in enkele kleinere gemeenten, was I
liet oordeel gunstig. Het hoofdbezwaar was en bleef de
bepaling van het domicilie van onderstand. In verreweg
de meeste gemeenten bestaat de wenseh, dat de woonplaats
en niet de gcboorteplrmts bü de bepaling van het domicilie
van onderstand als grondslag worde aangenomen. Sommige l
gemeentebesturen dringen met meer of mindere klem op
eene wüziging van de armenwet in dien zin aan.
»De overige bezwaren, namelijk de willekeur van som-
mige kerkelüke besturen en de druk van de kosten wegens
restitutie van onderstand, hangen naauw met de bepaling
van het domicilie van onderstand te zamen en moeten
g daaruit worden afgeleid, enz.
_ »De gemeente-rekeningen leveren het bewüs op van de
ongunstige werking der armenwet op de geldmiddelen der
fè gemeenten , beneden de 5000 zielen.
i »IIet bedrag der kosten van onderstand (waaronder niet
zgn begrepen de kosten voor verpleging van krankzinnigen,
Q noch die voor verpleging in de koloniën der maatsebappü _
van weldadigbeid, noch de jaarwedden van genees- en
in lieelkundigen, noch ook de subsidiën aan instellingen van
p weldadigheid) toont dit onwedersprekclijk aan. Die kosten
toch bedroegen voor de gezamenlüke gemeenten beneden
de 5000 zielen:
i In 4855 en 4854 veel minder dan . . . f 40000.00
» 4855 ongeveer ......... » 40000.00
` » 4856 büna .......... » 15000.00
» 4857 omstreeks ......... » 48500.00
» 1858 nagenoeg ........ , » 49600.00
»0ok de gemeentebegrootingen geven de zelfde droevige
4 uitkomst. De raming der kosten voor de gemeenten be-
droeg:
C)
1