HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 664.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

r M Y ze W K ’ H " ` i` ” '' · ·- «» = ~.*»~.­...._..-_m,__
l l
l
l
32
king genomen worden, de büzondere toestand waarin Zee- E
land, ten opzigte van het armwezen, verkeert. it) ‘
In het verslag over het zelfde jaar voor de provincie
Utrecht vinden wij onder anderen aangeteekend: »Gelijk
in vorige jaren waren ook nu wederom de bezwaren tegen
de werking der armenwet vele.
die toestand veel veranderd. Terwijl voor restitutie van onderstand
over 1854 f180 is uitgegeven , is over 1860 dat cijfer tot een bedrag
van fl8l2.l3=g gek1ommen."
*) Dit blijkt nit de volgende verklaring van HH. Gedep. Staten
in hun verslag: ,,dat eene scheiding van gemengde armbesturen, vooral
in dit gewest, niet gevorderd schijnt te kunnen worden, aangezien
in vele gemeenten , en inzonderheid ten platten lande, het burgerlijk
en kerkelijk armbestuur reeds sedert nagenoeg 300 jaren vereenigd is
geweest, hetgeen onder anderen blijkt uit een besluit van de Synode
te Middelburg , geschreven den lc Februarij 1591 , hetwelk door de E
Staten van Zeeland den 14«¤ September van dat jaar is gearresteerd, ·
waarbij wordt bepaald:
,,In allen kercken zullen diaconen wesen, lidmaten der kereken ij
,,zijnde, wel verstaande dat in zulke plaatsen, daar de Magistraat
,,l1are Huijs­armmeesters stelt, zij beijden te samen maar een collegie j
,,zullen maeken, met eene gemeijne beurse, zoowel in ’t ontfangen als j
,,in ’l uitgeven, teu eijnde, dat alle de armen , zonder onderscheit van X
,,religie, naar de eisch van haren noot mochten geholpen worden , te J
,,meer, aangemerckt de Aelmoesen zonder onderseheijt gecollecteerd
,,wordeu, opdat door desen middel alle geschillen ende quaat ver-
,,moeden geweert ende alle goederen eenscheijt onderhouden worde";
dat, als een gevolg van dien toestand van zaken, dan ook de meeste j
legaten, die aan de armbesturen werden bemaakt , aan de armen van 1
de plaats zijn gegeven, zonder eenige aanwijzing van gezindheid, en
t alzoo om te worden aangewend ten nutte en ten behoeve van de armen K
j van alle gezindheden; dat eene verdeeling van de goederen der be-
; doelde arxnbesturen mitsdien niet zoude kunnen geschieden, zonder
l dat een deel daarvan aan de armen in het geheel werd onthouden,
l strijdig met het doel, waarmede zij verkregen en gegeven zijn, en
j l de diaconiën dus, wanneer de algemeene Synodale commissie bij hare
P vordering mogt blijven volharden, zeker nimmer bevoegd zouden zijn l
i I om een deel dier bezittingen naar zich te nemen en aan het gemeen-
l schappelijk bel1cer te onttrekken.
E