HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 33

JPEG (Deze pagina), 611.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

51
naar aanleiding van art. 56 der wet, ontvangen alsohritten
VHII (IG Holl] (IG QGIIIGBHIGH dezer PFOVIIICIG gêtlüllê HElDïI`lH·
ningen tot betaling van het verschuldigde wegens bedeeling
aan behoeftigen, buiten hun onderstandswlomicilie toege-
kend, waarvan het totaal een achterstand over 1858 en
vroegere jaren, ter somma van [ 57601,5%, meest door
· gemeenten ten platten lande verschuldigd, aanwijst, en
welk bedrag ten laste van sommige gemeenten zoo groot
is, dat het zonder buitengewone middelen rnoegelük zal
j kunnen worden vere1Tend".
j In het verslag van HH. Gedeputeerde Staten van Noordhol-
J land 5) wordt, even als in dat van Zeeland, geen bepaald on-
gunstig oordeel over de werking van de armenwet uitgespro
ken. Dat echter in laatstgeïnelde provincie het doel der wet
even min als elders bereikt wordt, blijkt ten overvloede
j uit de opgave in het verslag, dat de onderstand, door de
I gemeente of gemengde insteliingen verstrekt, beliep, de
J som van ............ f·l72,·t85.05Q
terwgt de onderstand, door de kerkelgke
I instellingen verstrekt, beliep de som van. » l55,9l5.2»Lj­
BQ de beoordeeling dezer eüters moet echter in aanmer-
j *) In het verslag der Gcd. Staten van Noordholland van dit jaar
lezen wij:
j ,,Hetgeen echter voornamelijk die uitgaven tot een hoog cijfer op-
voerde , was het bij de wet aangenomen restitutie­stelsel. In het mee-
7 rendeel der gemeente-verslagen wordt daaromtrent een ongunstig oordeel
; uitgesproken. Daarbij wordt het door vele gemeentebesturen betrenrd,
t dat cr onder de kerkelijke arrnbestnren vele gevonden worden, die
3 zich rneenen te kunnen onttrekken aan de ondersteuning van dieleden
der kerkelijke gemeente, welke elders geboren zijn.
j ,,Het kan niet ontkend worden, dat de armenlast voor eenige ge-
. meenten buitengewoon drukkend is; om zich tot slechts eene gemeente
I te bepalen, vestigen Gedep. Staten de aandacht op de gemeente Bloe-
« mendaal. Eigenlijk gezegde armoede bestaat daar niet. De kosten
l voor het arxnwezen , die ten laste der gemeente kwamen , waren dan
ook voor de invoering der ornienwet niet noemenswaardig. Sedert is
1
`J
ë