HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 666.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

50
heelt gevonden en onderscheidene adressen aan het hoofd
van den staat zgn gerigt, terwijl wg door de besturen
dier gemeenten zijn uitgenoodigd geworden, hunne pogingen,
te dien einde in het werk gesteld, te ondersteunen. ‘
­ »Wü kunnen niet ontveinzen, dat de vervulling van
veler billijke wenschen ten deze ons van het hoogste be­
lang schijnt. De overtuiging heeft zich bg ons gevestigd [
dat er dringende noodzakelgkheid bestaat, dat de wet op
het armbestuur eene wüziging onderga , en wel in dien zin
dat het domicilie van onderstand zoo veel mogelük in over- j
censtemming worde gebragt met dat , bg de thans vigerende
kerkelijke reglementen aangenomen, waardoor voor een l
groot deel de bezwaren zouden wegvallen, die uit de be-
paling van art. M der wet ontspruiten en die steeds meer
en meer op de kleine gemeenten drukken.
»Voortdurend toch vloegen bewoners van het platteland,
naar de middenpunten der nüverheid, de groote steden, .
hetgeen oorzaak is, dat zg , aldaar oud en afgeleefd ol J
gebrekkig wordende en tot armoede vervallende, voor re-
kening hunner geboorteplaatsen moeten worden ondersteund. j
Hieruit laat het zich verklaren dat de plattelands­gemeenten, j
meer dan de steden, de nadeelen van het restitutie-stelsel
ondervinden , en er een belangrijk verschil bestaat tusschen
het aantal genomen besluiten ten laste der eerst- en dat
ten laste der laatstgenoemden, evenzeer als tusschen de f
dien ten gevolge terug te geven voorschotten.
»Het is dan ook niet bevreemdend , dat de daaruit ont- {
staande tinantieele bezwaren een geest van ontevredenheid t
doen ontstaan, die steeds toenemende is, en ons voortdu­
rend klagten doet toekomen, die in den regel verre van J
ongegrond zijn. De lasten, die, ten gevolge der wet, de t
l gemeentebesturen drukken, zgn oorzaak dat, deels uit ‘ i
onwil, deels uit onvermogen, de voldoening der kosten j
wegens elders verstrekten onderstand zeer gebrekkig plaats r
j ­ vindt. Duidelijk bleek ons dit uit de in het vorige jaar,
i
i
` ti
l