HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 642.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

29
blült de som wegens de armen sub Ia in 4855 [77.747,68,
in 1855 / 79,592,98, in 1856 f 70809,68;, terwijl met
= büvoeging van de kosten sub II bedoeld, het geheel be~
drag der armenkosten in de gemeenten van Gelderland blükt
l te zün in 4855 f 89974,70;, in 4855 f 409l05,56 en in
4856 f 445648,64.
, »Wü meenen alzoo te mogen zeggen, dat de uitkomsten
getuigen, dat de klagten der gemeentebesturen niet over­
l dreven zün. Wij kunnen daarom ook niets anders doen,
dan in overeenstemming met meest alle plaatselijke besturen
dezer provincie met nadruk herhalen wat wü reeds in ons
vorig verslag zeiden, namelük, dat vele bezwaren kunnen
worden weggeruimd, doch door voor het domicilie van
onderstand , zoowel der burgerlüke als kerkelüke , de zelfde
j plaats aan te nemen, met uitdrukkelgk behoud van het
beginsel der onverpligte bedeeling, en in verband hiermede
de bepalingen betreffende de verpligte restitutie te doen
vervallen.
»Onze argumenten daarvoor zyn, naar wü meenen, vol-
ledig in ons vorig verslag ontwikkeld, waarnaar alzoo
jl kortheidshalve verwüzen." "
In het verslag van HH. Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, in de zomervergadering van 4860 uitgebragt, lezen
li wü omtrent de werking der armenwet het volgende; `
»Wat de werking der wet van den 28 Junü 4854 (Staats-
blad No. 400) betreft, moeten wij andermaal verklaren,
dat het ook in het verloopen jaar tegen haar niet ontbre-
ken heeft aan grieven, hootdzakelük tot onderwerp heb-
bende het tegenwoordig bg de wet aangenomen beginsel,
omtrent de aanwüzing der geboorteplaats als onderstands-
domicilie en het restitutie­stelsel.
. »De moeüelükheden, daaruit geboren, waren van dien
l aard, dat het voorbeeld reeds vroeger door een enkel ge-
meentebestuur gegeven, om zich, tot het verkrügen van
verandering daarin, tot den Koning te wenden, navolging
il