HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 30

JPEG (Deze pagina), 494.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

28
»Om des te beter de al of niet gegrondheid dier klagten
te beoordeelen, hebben wg de gemeentebesturen aange-
schreven tot inzending eener naauwkeurige opgave hunner f
armenkosten over den jare 4855, 4855 en 1856. g
»Wü laten de uitkomsten dier opgaven hier volgen. i
Ondersteunde en verpleegde gezinnen of personen:
I. In de gemeenten; l
ct. Aldaar domicilie van onderstand hebbende:
in 4855 . . . 8845
,, 4855 . . . 10439
,, 4856 . . . 9947
b. Elders domicilie van onderstand hebbende:
in 4855 . . . 459 E
,, 4855 . . . 4407
,, 4856 . . . 4886 gg
ll. Buiten de gemeenten van in dezelve domicilie van
onderstand hebbende: 4
in 4855 . . . 497 il
,, 4855 . . . 4795
,, 4856 . . . 2490 il
Deswege is betaald voor de armen sub I genoemd:
in 4855 . . . f 84,622.57
» 4855 . .` . ­ 97,926.55%
» 4856 . . . ­ 400,407.40; ll
Voor die sub II genoemd:
in 4855 . . . f 42,257.42,;
,, 4855 . . . ­ 29,740.58
» 4856 . . . ~ 42,808.92;
5 Terug ontvangen of nog te ontvangen wegens de armen,
, sub I, letter bz
p in 4855 . . . f 6,904.89
l ,, 1855 . . . ­ 48,555.57,; ‘ ;
,, 4856 . . . ­ 29,297.72.
{ »BU aftrek van het terug ontvangen of nog terug te ont- f
g vangen bedrag van de kosten der armen sub I genoemd,
4