HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 643.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

27
, lijk ongenegen is om zich te verplaatsen, en niet dan in
den uitersten nood daartoe overgaat.- Sommige gemeente-
besturen, op deze ongenegenheid rekenende, roepen dan
ook, juist om hunne gemeenten voor armenkosten te be-
j waren, tot groote moeüelijkheid voor de besturen op de
F verbliifplaats en tot groot bezwaar voor den arme zelven,
l de bepalingen van art. 44 in.
p »In de tweede plaats meent men datde moeijelijkheden,
. die men onder de werking der wet van 28 November 1818,
wat betreft het uitvinden der eigenlüke woonplaats der
armen, heeft ondervonden , niet zoo zeer gelegen waren in
het uitvinden van de plaats waar de arme op den oogenblik
der bedeeling eigentlük woonde of zich bevond, als wel in
` het uitvinden van de plaats, waar hp met toepassing van
het bepaalde in art. 5 der genoemde wet, vroeger gewoond
had.
»Gaan wg dus de opgegeven bezwaren na , dan kunnen
wü die niet van zulk een overwegend belang achten, dat
zij zouden moeten terughouden van eene wüziging der wet,
ten opzigte waarvan meermalen gezegd en erkend is dat zi]
zich door redelijkheid en billijkheid aanbeveelt, en dat zg
bovendien volkomen in het stelsel der wet zouden passen."
Hoewel in dit verslag, even als in dat van vorige jaren,
vele opgaven van enkele gemeenten voorkomen, die de
_ vermeerdering der burgerlüke armbedeeling in het oog doen
g springen, zoo missen wg daarin echter eene vergelijkende
i statistieke tabel , zoo als die over de opvolgendejaren sedert
1 de invoering der armenwet in het verslag van HH. Gede·
puteerde Staten van Overüssel voorkomt.
i Wü treffen echter eene zoodanige aan in het verslag in
4857, aan de Staten van Gelderland uitgebragt, welke wg
hieronder laten volgen.
»Dringend zgn de klagten - dus luidt gezegd rapport- die
büna algemeen van de plaatselükc besturen oprüzen over
s de vermeerderde armenkosten.

[
tl

t

tt
st