HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 637.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

`l
ll
ea ll
ll
»Wg gelooven inderdaad niet, dat iemand daaraan nog
met grond twijfelen kan.
»Als wg nu de laatstelgk uitgebragte provinciale versla­
gen nagaan, dan vinden wg in de meeste eene zeer on- l
gunstige, maar nergens eene bepaald gunstige werking
vermeld; en blgkens de circulaire van het departement van i
binnenlandsehe zaken, dd. 2 Maart 4859, N". 176, 7°
atdeeling, en bglagen, wordt die ongunstige werking
ook door de regering en de hooge kerkbesturen erkend, l
enz. l
>>Het spreekt wel van zelf, dat aan elken grondslag l
voor het domicilie van onderstand bezwaren kunnen ver-
bonden zgn; maar het zal wel geen betoog behoeven, dat
het noodig is, dien weg in te slaan, die de minste bezwa-
ren sehgnt op te leveren. Eene bgna zesjarige ondervin-
ding nu heeft bewezen, dat aan den tegenwoordigen grond- l
slag, in verband met het restitutie·stelsel, zulke gewigtige l
bezwaren zgn verbonden, als welligt nimmer door het
grooter deel der gemeentebesturen van eenige wetsbepaling al
zgn ondervonden. De feiten spreken te duidelgk om dit
te kunnen ontkennen. l
»Die aanwezige en zoo hoogst gewigtige bezwaren zou-
den reeds moeten nopen, om op den ingeslagen weg niet ll
te blgven voortgaan, en zouden aan elke andere bepaling i
de voorkeur kunnen doen geven, ook al waren daarvan ,
à priori eenige bezwaren te voorzien. °
. »Maar welke bezwaren zgn het, die, zoo als men opgeeft,
van de door zoo velen verlangde wgziging zouden te vree-
l zen zgn?
t »Wg willen ons hierbg eenige oogenblikken bepalen.
l »Er is gezegd: als men het restitutie­stelsel deed verval-
, len, nu het hier te lande onder onderseheidene vormen,
l sedert zeer langen tgd heeft bestaan, zou dit, bg de niet
[ zelden te ver gedreven geneigdlieid der gemeentebesturen,
{ om de uitgaven voor armen voor eigen rekening te zeer