HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 608.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

25
werking hoogst ongunstig moeten luiden, en wü zien ons
thans genoodzaakt, dat zelfde ongunstige oordeel, zoo mo­
gelgk met nog meerderen nadruk , uit te spreken.
».De wet beantwoordt aan haar boofdoogmerk niet, en
hare bepalingen belemmeren en beletten niet alleen het
doen van nuttige en noodige uitgaven, maar rigten de
ünanciën der gemeenten, inzonderheid ten platten lande,
te gronde. ·
»Even dringend als in het vorige jaar zün dan ook de
1 klagten, die van de plaatselüke besturen opgaan.
, »Sommige hebben weder egfers opgegeven, om de ver-
meerdering der armenkosten te bewgzen. Onder deze
treft men eene gemeente ten platten lande aan, die in 4855
voor verplegingskosten van armen betaalde f 786.58 en in
4859 _/M 5150,21, zoodat zg genoodzaakt was, in het alge-
j loopen jaar haren booldelgken omslag met f 5000 te ver­
i hoogen; dus, letterlük eene armentax invoerde.
p »Regt bezwarend zgn deze uitkomsten en wg zien er
Q op nieuw uit, dat de klagten der gemeentebesturen niet
uit de lucht zijn gegrepen.
»De overtuiging sehgnt tegenwoordig dan ook vrij alge-
meen, dat alleen door eene wgziging der wet, in dien zin
dat, met behoud van het beginsel der onverpligte bedee­
i ling en met geheel verval der verpligte restitutie, de ver-
l blütplaats domicilie van onderstand worde, verbetering kan
’° worden aangebragt.
»Van verscheidene zgden worden wg aangezoeht, om het
belang der gemeenten bg de hooge regering voor te staan;
. van ééne zgde zelfs wordt ons in overweging gegeven, ons
daartoe tot Z. M. den Koning te wenden. Op grond van
deze feiten en van de büna zesjarige treurige ondervinding,
, schiet er dan ook wel niet anders over, dan de werking
der wet hoogst ongunstig te noemen.
»Maar waartoe zou het dienen, langer die ongunstige
werking te betoogen?