HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 658.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

22
westen zells meer, zich elders dan in de geboorteplaats
vestigt, zoo moet dit deel, tot armoede vervallende, zich
volgens de wet tot de kerkelüke armbesturen om onder-
steuning wenden, doch wordt in den regel afgewezen, en
doet alzoo de burgerlgke bedeeling, geheel in strijd met
het doel der wet, bovenmate toenemen.
Dat dit noodlottig gevolg van het vaststellen van een
domicilie van onderstand, hetwelk voor de kerk onaannemelgk
was, zich op eene onrustbarende wgze geopenbaard heeft,
blükt overvloedig uit de jaarlüksche verslagen der collegiën t
van Gedeputeerde Staten, die als het ware eene voortdurende
enquête over de werking der wet houden.
Wü willen thans uit de verslagen van het algeloopen
jaar, het tot ons onderwerp hetrekkelüke mededeelen, ten
einde tevens het hoogst nadeelige van de aanwgzing der t
geboorteplaats tot domicilie van onderstand, waarop wij r
in de derde plaats wezen, te doen in het oog springen. t
HI. Gedeputeerde Statenvan Noordhrahant onthouden zich ,
van eene oordeelvelling over de werking der armenwet,
Wü bepalen ons alzoo tot mededeeling van het volgende
uit hun verslag. llet getal der hedeelde huiszittende armen
bedroeg te zamen 49870; hiervan kwamen ten laste der
burgerlijke of algemeene armbesturen 59464. »Het aantal
dezer (dus luidt het verslag) door burgerlgke en gemengde p
besturen bedeelde personen, zoude eene meer aanmerkelijke
vermindering hebben kunnen ondergaan, indien door de
j kerkelüke armhesturen niet meer en meer als regel werd
nageleeld, om personen, buiten de gemeente waar de in-
i stelling gevestigd is geboren, niet te bedeelen"
t Uit het verslag van HH. Gedep. Staten van Gelderland
aan de Staten van dat gewest blijkt, dat in hun laatste
t rapport aan den Minister onder anderen het volgende voor· t
{ komt: »Het is nu de zesde maal dat wü geroepen worden,
omtrent de werking der bedoelde wet verslag te doen.
I ln al onze vorige verslagen heeft ons oordeel over die