HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 624.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

17
moge zgn, zoo onmenschelgk kan nogtans de wetgever
niet geweest zgn, dat het in zgne bedoeling konde liggen,
dat men den bedelaar of behoeftige, wiens overkomst men
gevorderd had, zoude kunnen toevoegen: zie, hoe gg u
redt; wg geven niets!
Neen! Het ligt in het geheele systeem der wet, dat,
bg onvermgdelgkheid, door of ten koste van de geboorte-
plaats zal bedeeld worden, en die onvermgdelgkheid is
onloochenbaar, wanneer men , gebruik makende van art. 44
en GG, de behoeftigen doet overkomen; zich dan op de
kerkelgke armbesturen te willen beroepen, gaat niet, want
deze kennen, volgens hunne reglementen, geen ander do-
micilie dan dat der inwoning. Bestaat nu echter die ver·
pligting voor de geboorteplaats en daarop is immers het
geheele restitutie-stelsel gebouwd ­-­ dan baten de bepalingen
van art. M en 66 niets om zich daarvan te ontslaan; want
den onderstand hg overkomst te weigeren, is eene onmoge-
lgkheid, en dien desnieltegenstaande onverpligt te noemen,
is eene bespotting.
De last, door de bepaling van het domicilie van onder-
stand op de geboorteplaats gelegd, en van het daarvan
onafscheidelgk restitutie­stelsel, wordt door de bepalingen
van art. M en GG alzoo geenszins opgeheven. Het onbil-
lgke van dezen last was reeds herhaaldelgk en met klem
van woorden door de hestrgders dezer wet aangetoond.
Dat echter de wetgever geen regt had en zich aan misbruik
van magt schuldig maakte, door de gemeente der geboor~
teplaats te belasten met den onderstand van elders wonen-
den die geene leden dier gemeente zgn, was, voor zoover
mg bekend is, nog nooit betoogd. Ik schrgf dit enkel
daaraan toe, dat men, door het langdurig bestaan der
armenwet van 1818 , van lieverlede gewoon was geraakt _
aan het valsche denkbeeld, dat de gemeenten ook met den
onderstand van andere personen, dan hare eigene behoeftige
leden, konden belast worden. Ik meen evenwel in het boven
2