HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 610.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

f6
den minister, troosten met het denkbeeld, dat het dan
geen verpligte onderstand meer zal zgn.
Die zelfde troost heeft men u ook geschonken in art.
M, ten opzigte van de restitutie der kosten van elders
voor uwe rekening bedeelde armen; ook die kunt gg doen
overkomen en dan zal hun onderstand evenmin een ver-
pligte onderstand meer zgn.
Heb ik te veel gezegd wanneer ik deze bewering eene
bespotting noemde? En toch was zg voldoende om art.
66 door de meerderheid te doen aannemen!
Of was het misschien de bedoeling van den wetgever,
dat men de bedelaars en de landloopers zoude doen over-
komen, en dan tegen hen zeggen: »ziet nu hoe gg
aan den kost komt; wg geven niet aan bedelaars ?"
Of was het de bedoeling van den wetgever, dat men
behoeftige bejaarden zal noodzaken, de plaats, waar zg
welligt eene halve eeuw hebben gewoond, waar hunne kin-
deren, magen en vrienden zgn gevestigd, te verlaten; dat
men den man, die een aantal jaren in zgne verblijfplaats
woonde en daar welligt nog voor een gedeelte in zgn on-
derhoud kan voorzien door werk, hetwelk hem uit medelg-
den wordt versehaft en zgne krachten niet te boven gaat;
dat men hem met zijne vrouw en kinderen op eene kar
i laadt en naar zgne geboorteplaats overbrengt, en hun dan
zegt: »wg hebben geene woningen voor u, ziet toe hoe gij
l aan den kost komt; wg geven geenen onvcrpliglen onder-
stand."
t Hoe onmeedoogend ook de bepaling omtrent de verpligte
overkomst dikwerf zgn moge; hoe onbarmhartig er dik-
§ werf door enkele besturen op moge gespeculeerd zgn,
dat de arme liever grooten kommer en gebrek zal willen
t lgden, dan zich op den ouden dag nog te verplaatsen A
en van alle betrekkingen los te rukken om in den vreemde
publiek aan den minst eisehende uitbesteed te worden;
l hoe onmeedoogend, zeg ik, deze bepaling op zich zelve