HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 619.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

il
ái

lx
bedenkingen te gcmoet gekomen en zgn de bezwaren groe~
tendeels opgeheven. De last zal ook niet meer in de
zelfde mate op de gemeenten drukken. Door de wüziging
van art. G8 zullen de gemeenten kunnen afzien van de
verpleging in de gestiehten en de bedelaars zelve verzor-
gen. Daarenboven zal aan die gemeenten, die niet in staat
zün de kosten te dragen, eene tegemoetkoming worden
p gegeven van wege de provincie en het rijk. Wil men de
F opzending beschouwen als een sequele van het delict, en
g_ wil men beweren, dat het onbillük zon zgn de gemeenten
daarvoor te doen boeten, welnu, de voorgestelde wgziging
stelt de gemeente in staat om den man te doen overko-
lf men en hem zelven te verzorgen, zoodat het dan geen ver·
p pligte onderstand meer zal zi_jn." ft)
t. Daargelaten nu het ongerümde, dat het aan elk gemeente-
tl bestuur vrüstaat een vonnis op te heffen, hetwelk de regter
? in cas van recidive verpligt is uit te spreken, zoude
men bovendien, bg het lezen van bovenstaande argumentatie,
in verzoeking komen van te denken, dat de minister met
de Kamer den spot gedreven had. Waarop toch komt de
geheele redenering neder? Eenvoudig hierop:
»Gü behoeft de kosten van alimentatie niet te restitueren’
mits gü zelf alimenteert."
Men laat u dus het schoone alternatief, om of te resti-
l ,tueren, of uwe gemeente te bevolken met bedelaars en
landloopers en hunne gezinnen, daarvoor woningen te hu-
ren , hen van huisraad te voorzien, hun brand en kleeding
te verschaffen en hen te alimenteren tot zü werk zullen
hebben gevonden, dat zg niet zoeken of waarvoor ze on-
geschikt zijn, en dit alles ten behoeve van menschen, die
· misschien na hunne geboorte geen enkel jaar in uwe ge-
meente gewoond hebben en elders tot den bedelstaf vervallen
E zijn. En bü dit schoone alternatief kunt gü u, volgens
*) Boissnvam, ll.