HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 634.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

42 +
stelsel de eerste regelen van het staatsregt geschonden en E
zich aan willekeur en dwingelandü schuldig gemaakt. l
Nog veel sterker dan bg de armenbedeeling, waarop wg .
tot nu toe slechts deelden, valt deze onregtinatigheid en t
onbillükheid in het oog bij de bepalingen van art. 26, .
luidende: »l)e kosten van verpleging in gevangenissen van ,
niet veroordeelde arme kinderen van gevangenen, die niet
van de ouders kunnen worden gescheiden, worden voldaan '
uit de fondsen der burgerlhke gemeenten, waar de ver- ,
pleegden domicilie van onderstand hebben", en van art.
66: »De kosten, voortvloeyende uit de plaatsing en ver-
zorging in bedelaarsgestichten van bedelaars en landloopers,
krachtens de bepalingen van het Wetboek van strafregt,
en van hunne kinderen die niet van de ouders kunnen
worden gescheiden, worden voldaan uit de fondsen der
burgerlgke gemeente, waar zg domicilie van onderstand
hebben? t
Welk regt of welke billgkheid bestaat er om de gehoor-
p teplaats te doen boeten voor de misdrgven van hen die
l daar geboren zgn? -­- Vordert de veiligheid, rust en wel-
vaart van den staat, dat de bedelaars en landloopers ge-
straft en daarna in bedelaarsgestichten gebannen worden,
i eischt de strafwet dat de regter dit bg vonnis bevele, ­­-
t welnu , de staat drage de kosten daarvan! Eischt de wet
dat de inisdadige moeder met gevangenis gestraft worde, l
en kan de zuigeling niet van haar gescheiden worden, ·­· ook
l dan moet de slaat daarvan de kosten dragen, even als
z van de straf zelve, want het eene is een onafscheidelük 4
gevolg van het andere. Maar men mag niet willekeurig
t een onderdeel van den staat (de geboorteplaats) belasten
met de kosten van straffen, die niet in haar belang in het by-
, zonder, maar in het algemeen belang bg de wet zijn bevolen.
l Zonderling is voorwaar het argument, nu en dan hierte-
l gen aangevoerd , alsof het te bezwarend zoude worden voor
den staat, deze kosten ten laste van het rük te brengen.