HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 647.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

H
gemeeutelasten gedeeld heeft, en tot de veiligheid, rusten
welvaart heeft medegewerkt."
De bezwaren tegen het stelsel des werkelijken verblgfs,
door den minister aangevoerd, zgn mitsdien of denkbeeldig.
j Of kunnen in nog sterkere mate tegen dat der geboorte-
plaats worden gebezigd.
j Zien wu thans, op welken grond de minister hetaannemen
'j van de geboorteplaats als onderstandsdomicilie verdedigt,
äj dan valt het nog duidelijker in het oog, op welke valsche
l en onhoudbare stelling dit berust. »De arme" , dus zegt
de minister, »heet`t op de plaats waar hij is geboren, eene
betrekking, die tot grondslag van zgn domicilie van onder-
stand kan worden gelegd/’
l Eilieve , welke betrekking? Eene betrekking van affectie
· misschien? Het is mogelgk, dat de arme nog eenige gene-
i genheid gevoelt voor de plaats waar züne wieg stond; het
is echter in den stand, waartoe hij behoort, minstens twij-
felachtig, en het is nog twijfelachtiger of de leden van de
l gemeente zgner geboorteplaats eenige affectie voor hem
L zullen gevoelen, terwgl zg zelve voor een gedeelte elders
1 geboren zijn, en welligt voor het grootste gedeelte den
t arme persoonlük hoegenaamd niet kennen.
Doch al bestond die betrekking van affectie, dan nog is
het geene betrekking, die tot grondslag kan dienen voor het
j domicilie van onderstand. Daartoe wordt eene regtsbetrek­
king vereischt, die in ons staatsregt gegrond is, en de
, zoodanige bestaat alleen tusschen de leden van den geheelen
` staat, van de zelfde provincie of van de zelfde gemeente
onderling; maar niet tusschen de gemeente en hen , die
opgehouden hebben daarvan leden te zün. Zü kunnen dus
l slechts door algemeene rhksbelastingen, als burgers van
den zelfden staat, ten behoeve van elkander belast worden, ­-
docl1 nimmer door gemeentelasten, want zh zijn geene
leden van de zelfde gemeente. De wetgever heeft mitsdien,
door dit te bepalen, bg het vaststellen van het restitutie-