HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 634.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

10
Maar zells, al ware het denkbaar en mogelgk, dat de
burgerlüke gemeentebesturen zich over en weder in zulk
een wedstrüd van kwade praktg ken zouden begeven, dan
nog zoude dit nimmer op groote schaal en op den duur
kunnen worden volgehouden , en zoude het bovendien zon-
der vrucht zgn; want hg de minste verdenking zonde het i
bestuur, aan hetwelk men op eene slinksche wgze eenen V
behoellige had willen toeschuiven, kunnen volstaan met ii
den ondersland te weigeren.
Wij aarzelen alzoo niet, dit bezwaar, ten aanzien der
gemeentebesturen, voor geheel denkbeeldig te verklaren.
Een tweede argument in de memorie van toelichting, ,g
l tegen het aannemen van de verblgfpaats als domicilie van ï
t onderstand aangevoerd, is aan de billükheid ontleend.
l »WQders", zegt de minister, nschgnt het niet billijk dat .
i een veiblgi, zells van weinige weken ol dagen, den last van ,
ondersteuning , soms van gansche gezinnen, gedurende
- eene reeks van jaren zou kunnen na zich slepen."
Dit bezwaar is niet van overdrüving vrü te pleiten; een
l arme verplaatst zich niet, wendt geene kosten van verhuizing W
i aan, slaagt er niet in om elders eene woning te huren i
indien hg daar geen middel van bestaan inhet voornitzigt p
g heeft; alleen in büzondere gevallen van ziekte of onge-
l vallen , welke eene voortdurende ongeschiktheid tot werken
p na zich slepen, zal zich dus dit bezwaar voordoen. ,
Doch in allen gevalle is het onverklaarbaar, hoe men dit i
i argument heeft kunnen aanvoeren, om te beweren dat het
i beter ware, de geboorteplaats als domicilie van onderstand T
, aan te wüzent Met even veel, ja met veel meer regt nog
e kon men zeggen: »WQders is het hoogstonbillük, dat het
enkele feit der geboorte in eene gemeente, den last van i
g ondersteuning, soms van gansche gezinnen, gedurende eene
reeks van jaren zou kunnen na zich slepen; niettegen-
‘ staande de behoeftige misschien gedurende vgftig, zestig
, jaren, zoo lang zijne krachten het toelieten, elders in de