HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 620.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

9
gedwongen is, terug te geven wat een ander burgemeester
goedgevonden heeft te verstrekken, zonder vrgheid boege­
naamd om den onderstand te weigeren.
Zien wg thans, of de bezwaren, tegen het stelsel des
werkelgken verblgfs als onderstands-domicilie, aangevoerd,
inderdaad zoo zwaarwigtig waren, dat zg althans eeniger­
mate tot verontschuldiging konden strekken, om dit stelsel,
«» dat, volgens de memorie van toelichting het meest zou
Q overeenkomen met de beginselen dezer wet, niet aan te
nemen, en daarvoor het stelsel der geboorteplaats , geheel
‘ in strgd met de beginselen van ons staatsregt, in de plaats
te stellen.
Het hoofdbezwaar is, volgens den minister, hierin gele·
. gen , dat in dat geval onophoudelgk pogingen zouden worden
in het werk gesteld, om de inwoning van allen , wier verval
tot armoede men voorziet of vreest, op allerhande wgze
I moegelgk te maken. Dit bezwaar was geput uitde onder-
vinding, die men onder de wet van ’l8l8 had opgedaan;
I doch men zag over het hoofd, dat door die wetende
I uitlegging daaraan gegeven, de kerkelijke armbesturen in
i eene soort van afliankelgklieid van het burgerlgk bestuur
l, waren geplaatst, die hen tot eene onophoudelgke oppositie
lj drong , waartoe het tweeslaclitig en willekeurig systeem van
Il vierjarige inwoning, in die wet gehuldigd, maar al te
il gereede aanleiding gaf.
l Bovendien verlieze men niet uit l1et oog, dat l1et bezwaar,
ten opzigte van de kerkelgke armbesturen , door de nieuwe
armenwet niet konde worden geweerd, aangezien voor hen
de woonplaats, volgens hunne reglementen, domicilie van
ondersland blgft. Bg de beoordeeling van dit bezwaar heb
ben wg alzoo alleen te letten op de burgerlgke besturen,
en dan vragen wg, of l1et denkbaar is, dat deze zich aan
zoodanige kwade praktgken zouden schuldig maken. Hoe
toch zouden zoodanige pogingen van overheidswege onge-
merkt en ongestraft kunnen worden in het werk gesteld!