HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 652.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

8
vaart te zorgen. Er bestaat tusschen de ingezetenen eener
gemeente en hen die daar vroeger geboren, maar elders
woonachtig zgn, geen ander staatsregterlgk verband dan
dat, hetwelk tusschen hen als ingezetenen van het zelfde
rük in het algemeen bestaat; zij kunnen dus, volgens ons
staatsregt , als leden der gemeente niet belast worden ten
behoeve van elders wonenden, die daardoor opgehouden
hebben, leden ven het zelfde zedelyk ligchaam te zyn. De «A
wetgever heeft mitsdien door de geboorteplaats ook voor de ,
niet inwonenden als domicilie van onderstand aan te wgzen,
zich aan onregt en willekeur schuldig gemaakt. EJ
Een noodzakelük gevolg van de aanneming der ge-
boorteplaats als domicilie van onderstand is het restitutie-
stelsel; dit toch is het eenig effect dier bepaling, want ­
i zoodra de geboorteplaats coïncideert met de plaats van het
werkelgk verblüf, verdwünt het verschil. Intusschen moesten
door de bepalingen omtrent dit restitutiestelsel op nieuw I
de eenvoudigste regelen van ons staatsregt geschonden worden.
Het is toch een eerste regel, dat de raad van iedere I
gemeente de hoegrootheid vaststelt en de noodzakelijkheid I
§ beoordeelt harer uitgaven. BU het restitutiesteisel is het g
echter niet de gemeenteraad van de geboorteplaats die het
maximum van den onderstand bepaalt, die teu koste der |I
gemeente zal verstrekt worden, maar wel de raad van de |ï
plaats des verblgfs; het is niet het bestuur van de geboor·· l
, teplaats, dat beslist of er al of niet zal ondersteund worden, Z
maar wel de burgemeester van de verblüfplaats. Hierdoor
i is men dus tot de onregtmatigheid moeten vervallen , dat
de raad en de burgemeester van de verblyfplaats beschikken
over de financiën van de geboorteplaats, en is men tevens
in de ongerürndheid vervallen, dat de burgemeester of het
burgerlyk algemeen of gemengd armbestuur van de gehoor-
teplaats, die tevens verblgfplaats is, volkomen vrhheid
heeft om den onderstand te weigeren , terwül de gemeente
van de geboorteplaats, afgescheiden van de verblgfplaats,
<