HomeVan burgerlijke staathuishoudkunde tot proletarische maatschappijleerPagina 5

JPEG (Deze pagina), 921.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

_.·-,W­ ·‘,.;;,§äj§ä:§ ,. 1 · " > ff ‘ ‘'‘* `· . "’‘` . ’ ` `" ` ` ; ­ a ' _` -.
“ C? *··¥ * e ll i "
_; _ Van Burgerlijke Staathuishoudkunde tot
§ __ ‘ ‘ . Proletarische Maatschappijleer.
,.. `
T j WAARDE AANWEZIGEN,
- Ik heb het privaatdocentschap aan deze Universiteit aangevraagd
_ om een bepaalde richting in de maatschappijleer, nl. de Marxistische, ‘
i_ ­ _meer dan tot nu toe tot haar recht te doen komen en ik zal, vanaf mijn
i wetenschappelijk standpunt, een overzicht trachten te geven van wat A
ik in de Marxistische terminologie meen te moeten noemen: de
fi . ontwikkeling van burgerlijke, kapitalistische staathuishoudkunde tot
_ T proletarische, socialistische maatschappijleer. ;,
l ­ Wanneer ik over dit onderwerp ga spreken, dan zal ik allicht reeds
i . _ · bij den titel van mijn rede het noodlot niet ontgaan, dat nu eenmaal j °
« A A vooral een zoo direct aan een bepaalde klasse gebonden wetenschap-
· pelijke richting beschoren is, nl. door tegenstanders verkeerd te worl ·
­ i den begrepen. s i j "
Toen ik, -jaren geleden, mijn studie begon en mij zoowel in de ‘ .
i burgerlijke als in de Marxistische maatschappijleer nog zeer veel T
duister was, had ik het voorrecht in briefwisseling te komen met den
_ bekwamen Mr. N. G. Pierson. De welwillende geleerde legde tegen- .
over mijn weetgierigheid een waar jobsgeduld aan den dag. Maar, j
toen ik mij eens ve-rstout had den term ,,burgerlijke economie" te al
gebruiken, kreeg ik ten antwoord, dat er maar één waarheid en maar ‘
i j één economie, ten minste maar één wetenschappelijk juiste economie
. bestaat en dat het even dwaas is het bestaan van een burgerlijke T
economie als bijv. van een burgerlijke scheikunde aan te nemen. Ik A
herinner mij niet meer, wat ik hierop te berde heb ge·bracht. Thans