HomeVan burgerlijke staathuishoudkunde tot proletarische maatschappijleerPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

j ‘ p f _ f e _, ` « jj; ei. _
i . · 30 ` ’ ­
jl vasthouden zijn ontzaglijk veel zwaarder en zelfs onoplosbaar. En wij " /
kunnen de moeilijkheden, waarvoor ook wij staan, het hoofd bieden in A .
j de vaste overtuiging, dat er nog maar één uitkomst, het socialisme, is _ _ A
Q en dat voor het kapitalisme en zijn bevoorrechte klasse binnenkort het ‘
fatale uur zal slaan. ,,Das Schicksal klopft an die Thür und will ,·
ä i hinein i" _
j i i i
j _ Ik heb thans nog een woord van dank te richten tot de autoriteiten -
ij _ van universiteit en gemeente, die, meestal zonder mijn wetenschappe­ j
j lijke overtuiging te deelén, aan mijn toelating als privaatdocent -A J
A hebben ` meegewerkt. ­ « _
T En ten slotte nog een enkel woord tot u, dames en heeren studenten ! A ‘
L Ik herhaal, wat ik aan het begin van mijn rede reeds zeide, ik sta hier '
j s als Marxist. Het beteekent, dat ik die wetenschappelijke overtuiging ·
­ naar mijn beste vermogen ook hier hardnekkig zal voorstaan, dat ik
j . haar niet alleen zal uiteenzetten en zal voortgaan te pogen haar, waar
j noodig, van tekortkomingen te ontdoen en verder uit te werken, maar .
ook, dat ik die overtuiging tegenover de critiek zal blijven verdedigen. A
i i Ik hoop u aan te toonen, dat de critiek, die na elke vermeende volkomen i
i , weerlegging van het Marxisme, toch nog jaar in jaar uit telkens
opnieuw wordt beproefd, onze wetenschap niet in het hart treft en er _
· E zelfs meestal, door misvatting van het Marxisme, langs heen redeneert. ·
Ik hoop u te doen zien, hoe zeer het Marxisme, ook wat betreft
methode en grondbegrippen, van de andere richtingen gescheiden is 4
jg en dat de Marxisten en hun tegenstan·ders elkander meestal over en . .
°‘i i weer niet begrijpen, niet omdat ze een voor elkander vreemde taal ‘
spreken, maar, erger nog, omdat ze in de zelfde taal met de zelfde W -
{ woorden dikwijls verschillende begrippen aanduiden. Ik hoop u te ”’ ·
jl i doen zien, dat op de hoogste toppen van de wetenschap, waar ook
Marx troonde, waar het, zooals Hegel zeide, ,,schliesslic·h einsam sein
A ` ­ muss", dat op die hoogste toppen der wetenschap zeer zeker gedwaald s
. wordt, maar niet de botte vergissingen voorkomen, die zoo vele critici .
jj aan Marx toeschrijven.
Wannee1· ik hier als Marxist sta, dan beteekent dit ook, dat voor ·
mij de wetenschap meer nog is dan een ijdel gedachtenspel, dat zij in `
' Ade eerste plaats door mij beoefend wordt om in de ontzaglijk ernstige
;___ tijden, die wij thans ondergaan, aan de beantwoording van deze vraag
mede te werken: hoe wij verlost kunnen worden uit deze wereld van 4
materieele en zedelijke ellende? Ook gij hebt u hiervan rekenschap A
,§; j te geven. En het komt mij voor, dat gij niet het minst hierom ook de. .
rij voorlichting moet zoeken van de wetenschappelijke riohting, die vanaf
de veertiger jaren van de vorige eeuw de maatschappelijke ontwik-
we l . . ·
jl .
il I<·= . ‘