HomeOpbrengstvermeerdering in den boschbouwPagina 5

JPEG (Deze pagina), 767.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 19.94 MB

l
1
r
ä OPBRENGSTVERMEERDERING IN DEN BOSCHBOUW
Q REDE, UITGESPROKEN OP DEN 9DEN MAART 1927, TER GELEGENHEID
p VAN DEN NEGENDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
N - DOOR DEN REcTOR­MAGN1E1cUs
· A. TE WECHEL ‘
Mijne heeren C urat0ren, Pr0fess0ren, Lectoren,
Dames en Heeren Assistenten en Studenten en verder Gij
allen, die bij de plechtige viering van den negenden
verjaardag van 0nze h00gesch00l van Uwe belang-
stelling blijkt geeft, zeer gewaardeerde t0eh00rderessen
en t0eh00rders,
De tijden veranderen en wij veranderen met hen.
Indien iemand een kwarteeuw geleden het zou hebben gewaagd,
van een zoo plechtig gestoelte, als waarop ik thans sta, eene redevoe-
ring te houden over boschbouwkundige aangelegenheden, Zou de
publieke opinie in Nederland zich vermoedelijk hebben afgevraagd,
waar de spreker den euvelen moed vandaan haalde over een dergelijk
onderwerp te spreken. Thans, negen jaren na de oprichting van de
Landbouwhoogeschool, wekt de keuze van dit onderwerp nauwelijks
bevreemding meer. De tijden zijn veranderd!
‘ En dat ook wij, Nederlanders, met die tijden veranderd zijn, wordt
j bewezen door U, zeer geachte toehoorders, die hier aanwezig hebt
willen zijn, niettegenstaande het feit, dat U van te voren mocht
f verwachten, dat mijn rede op den boschbouw betrekking zal hebben.
Dat neemt niet weg, dat wellicht het woord ,,boschbouwwetenschap’ ’
l velen nog vreemd aandoet, aangezien het bosch in ons land in het
1 geestesleven nog niet de plaats inneemt waarop het recht heeft. Een
wetenschap, betrekking hebbende op eene bepaalde techniek of op
het menschelijk lichaam, acht thans ieder mogelijk. Dat een weten-
schap het boschbedrijf tot object van onderzoek kan stellen, wordt
in ons boscharm land wellicht iets minder gemakkelijk aanvaard.
Toch is de boschbouwwetenschap in andere landen niet meer zoo
heel jeugdig, zooals ik aan het slot van mijne rede nog hoop aan te
x